Toelichting technische mutatie

Bijstellingen Product Ruimte en wonen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-342

-593

-624

-604

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim)

0

0

0

0

0

Lage lonen

5

21

37

14

30

Aantrekkende markt

-40

0

0

0

0

Formatie voormalige Stadsregio

-86

-44

0

0

0

Overheveling HPK

-80

-114

-114

0

0

Totaal

-201

-479

-671

-610

-574

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 342 tot - € 604)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) (€ 0)

De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt

Lage lonen (van € 5 tot € 30)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit programma Algemene Middelen (product Van Werk naar Werk) wordt voor de jaren 2019 en 2020 € 3 mln bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Aantrekkende Markt (- € 40)

Voor 2016 zijn extra middelen ontvangen voor inzet van extra personeel als gevolg van de aantrekkende markt.

Formatie voormalige Stadsregio (van - € 86 tot - € 44)

Formatie vanuit de voormalige Stadsregio is overgeheveld vanuit het programma Algemene middelen naar het product Ruimte en Wonen.

Overheveling HPK (van - € 80 tot - € 114)

Vanuit het programma Serviceorganisatie wordt budget overgeheveld naar het product Ruimte en Wonen voor de inzet van herplaatsingskandidaten.