Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Milieu

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Bodemsanering

-7.837

0

0

0

0

Totaal

-7.837

0

0

0

0

Toelichting taakmutaties
Actieplan Luchtkwaliteit (€ -7.837 in 2016)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds ontvangt gemeente Rotterdam in 2016 een éénmalige bijdrage van € 7,8 mln. in het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve Luchtkwaliteit in te stellen.