Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Vergunningen en toezicht

Totaal baten

18.158

12.705

14.040

14.040

14.040

14.040

Bijdragen rijk en mede-overheden

64

-1

-1

-1

-1

-1

Financieringsbaten

214

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

18.241

12.661

14.041

14.041

14.041

14.041

Overige baten

-361

45

0

0

0

0

Totaal lasten

33.340

31.970

46.612

29.267

34.526

32.515

Apparaatslasten

15.076

17.068

16.921

16.997

17.080

17.053

Inhuur

649

2.873

2.667

2.727

2.772

2.772

Overige apparaatslasten

683

751

777

777

777

777

Personeel

13.744

13.444

13.477

13.493

13.531

13.504

Interne Lasten

7.944

7.779

7.215

6.727

6.736

6.706

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.389

7.574

7.044

6.604

6.659

6.629

Overige doorbelastingen

555

205

171

123

77

77

Programmalasten

10.320

7.123

22.477

5.544

10.710

8.755

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

289

-135

-3.472

-2.738

5.749

5.741

Kapitaallasten

1.039

660

631

615

568

552

Overige programmalasten

3.511

5.450

24.889

7.239

3.966

2.035

Sociale uitkeringen

-118

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.599

1.147

429

428

428

428

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-15.182

-19.265

-32.572

-15.227

-20.486

-18.475

Onttrekking aan reserves

8.252

7.901

21.375

4.279

3.642

1.687

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.582

4.475

11.419

1.985

2.206

1.039

Bestemmingsreserve ISV-3

5.670

3.427

9.956

2.293

1.435

648

Vrijval reserves

3.000

2.800

2.100

0

0

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

3.000

2.800

2.100

0

0

0

Resultaat

-3.930

-8.563

-9.097

-10.949

-16.844

-16.788

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan grotendeels uit opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten uitvoeringen van gemeentewege (UVG).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten betreffen de lasten die voortvloeien uit inspectie, toezicht, woningverbetering en hennep ontmantelingen.

Reserves

De kosten die gemaakt worden voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid worden gedekt uit de bestemmingsreserves Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) en Investeringsfonds Rotterdam (IFR).
De bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges wordt conform afspraak afgebouwd naar nul. Het laatste jaar is 2017.

Toelichting meerjarig verloop

Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en daarmee samenhangende onttrekkingen aan ISV en IFR over de jaren 2016 tot en met 2020 verdeeld en verwerkt. De programma’s Particuliere en Bestaande Woningvoorraad lopen af in 2018. Vanaf 2019 wordt het programma Steigers op Zuid niet meer gefinancierd uit de bestemmingsreserves ISV en IFR, maar uit de algemene middelen waardoor het saldo van dit product negatief oploopt.