Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Duurzaam

Totaal baten

-66

205

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

-211

205

0

0

0

0

Financieringsbaten

1

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

317

0

0

0

0

0

Overige baten

-172

0

0

0

0

0

Totaal lasten

8.399

6.375

6.817

6.085

2.113

2.115

Interne Lasten

2.796

2.743

2.379

1.878

1.878

1.878

Overige doorbelastingen

2.796

2.743

2.379

1.878

1.878

1.878

Programmalasten

5.603

3.632

4.438

4.207

235

237

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-615

0

-310

-310

-310

-310

Kapitaallasten

581

619

665

848

933

869

Overige programmalasten

4.181

2.866

3.955

3.542

-535

-469

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.457

147

128

128

147

147

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-8.465

-6.170

-6.817

-6.085

-2.113

-2.115

Onttrekking aan reserves

2.016

1.890

797

110

30

30

Bestemmingsreserve Duurzaam

2.030

1.810

660

30

30

30

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

-14

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

80

137

80

0

0

Vrijval reserves

341

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

327

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

0

0

Resultaat

-6.108

-4.280

-6.020

-5.975

-2.083

-2.085

Toelichting op de tabel
Baten

Ten opzichte van 2016 zijn er geen baten geraamd voor 2017 en verdere jaren. De baten in 2016 betreffen de Rockefeller Foundation. Volgens de afgegeven beschikking is 2016 het laatste jaar. 

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelasting van overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorschijnende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken, Rotterdam Climate Proof.

Reserves

De reserves worden ingezet om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit product is gebaseerd op het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015-2018.