Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Ruimte en wonen

Totaal baten

3.917

6.512

3.450

2.161

1.651

951

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.205

6.352

3.437

2.149

1.639

939

Opbrengsten derden

346

159

12

12

12

12

Overige baten

365

0

1

0

0

0

Totaal lasten

21.269

29.673

24.912

21.680

16.057

15.302

Apparaatslasten

10.448

12.643

11.918

11.655

11.562

11.547

Inhuur

338

2.267

1.440

1.167

1.167

1.167

Overige apparaatslasten

361

404

406

406

406

406

Personeel

9.749

9.972

10.072

10.082

9.990

9.974

Interne Lasten

-2.002

-3.399

-3.392

-3.588

-3.553

-3.572

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.247

4.510

4.492

4.211

4.246

4.227

Overige doorbelastingen

-6.249

-7.910

-7.884

-7.799

-7.799

-7.799

Programmalasten

12.822

20.430

16.387

13.613

8.048

7.328

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.485

8.424

4.015

3.743

1.696

996

Overige programmalasten

4.078

6.769

7.586

5.085

1.566

1.546

Subsidies en inkomensoverdrachten

7.259

5.236

4.786

4.786

4.786

4.786

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-17.352

-23.161

-21.462

-19.519

-14.407

-14.352

Onttrekking aan reserves

112

3.198

1.874

1.554

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

112

1.501

1.875

1.554

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

-1

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

1.697

0

0

0

0

Resultaat

-17.240

-19.963

-19.589

-17.965

-14.406

-14.351

Toelichting op de tabel
Baten

De baten laten een afloop zien. De rijksmiddelen voor Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) lopen tot 2020. Daarnaast lopen andere rijksinkomsten en provinciale subsidies in de loop van de jaren af.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de lasten die betrekking hebben op ureninzet, deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen en projecten zoals Skaeve Huse, Kansrijke wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones. De subsidies en inkomensoverdrachten hebben betrekking op de bijdragen aan de recreatieschappen.

Reserves

Ter dekking van bovengenoemde projecten vinden onttrekkingen plaats aan de reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Bestaand Rotterdams Gebied (BRG).

Toelichting meerjarig verloop

De baten en lasten dalen doordat bovengenoemde projecten aflopen net als inkomsten vanuit Rijk en provincie.