Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Milieu

Totaal baten

9.503

5.173

3.593

2.011

4.052

2.011

Bijdragen rijk en mede-overheden

9.458

5.173

3.593

2.011

4.052

2.011

Opbrengsten derden

177

0

0

0

0

0

Overige baten

-131

0

0

0

0

0

Totaal lasten

32.756

36.742

34.542

33.688

35.008

33.427

Interne Lasten

3.351

4.846

2.939

2.917

2.917

2.917

Overige doorbelastingen

3.351

4.846

2.939

2.917

2.917

2.917

Programmalasten

29.405

31.895

31.603

30.771

32.092

30.511

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

236

10

-401

-401

-401

-401

Overige programmalasten

20.480

28.821

31.877

31.044

32.346

30.765

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.689

3.064

128

128

147

147

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-23.252

-31.568

-30.949

-31.677

-30.956

-31.416

Onttrekking aan reserves

4.444

11.906

11.564

13.284

12.658

12.818

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

5.273

1.152

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

2.676

2.844

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.754

3.790

10.412

13.284

12.658

12.818

Toevoeging aan reserves

0

7.837

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

7.837

0

0

0

0

Resultaat

-18.809

-27.499

-19.385

-18.393

-18.298

-18.598

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de rijksmiddelen voor de wet Bodembescherming gasfabrieken (restant 2010-2014) en de nieuwe rijksmiddelen voor de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL).

Lasten

 De interne lasten bestaan uit doorbelasting van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten vloeien voort uit werkzaamheden met betrekking tot de doeluitkeringen Bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken), werkzaamheden op het gebied van lucht (nieuwe RAL) en de handhavingstaken door DCMR.

Reserves

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Taakmutatie dekken de verwachte werkzaamheden met betrekking tot de aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken, uitvoeringsprogramma 2015 - 2020. Daarnaast vinden er in de jaren 2016 en 2017 onttrekkingen plaats aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Luchtkwaliteit.

Toelichting meerjarig verloop

In het meerjarenbeeld dalen de baten als gevolg van het in de jaren 2016 en 2017 inzetten van de restant middelen doeluitkering bodem 2010 en 2014 en onrechtmatige verrijking. De lasten daarentegen laten een wisselend verloop zien. Dit wordt veroorzaakt door de middelen voor het Uitvoeringsprogramma Bodem 2016-2020, namelijk pilot Botlekgebied, sanering van gasfabrieken en spoedlocaties.