Toelichting reserves

Bijstellingen Product Vergunningen en Toezicht

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Actualisatie Nationaal Programma Zuid

0

0

0

0

0

Actualisatie Programma’s Woningvoorraad

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Actualisatie Nationaal Programma Zuid (€ 0)

De gereserveerde middelen voor het programma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (resp. € 7,5 mln in 2016 en € 2,5 mln in 2017) worden overgeheveld naar het product Gebiedsontwikkeling. De extra middelen vanuit de Voorjaarsnota voor dit programma staan al op het product Gebiedsontwikkeling.

Actualisatie Programma’s Woningvoorraad (€ 0)

Steigers op Zuid
De uitvoering en daarmee de kosten van dit programma zijn in de loop van 2016 op gang gekomen. In de begroting was uitgegaan van een evenredige inzet over de jaren heen en was er geen rekening gehouden met een aanloop. Aanpassing is hierdoor noodzakelijk. De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR en ISV zijn hierop ook aangepast.

Bestaande en Particuliere voorraad
De subsidies en de directe kosten in 2016 zijn in deze programma’s blijven achter bij de verwachting. Eind 2016 kan er geen subsidie meer beschikbaar gesteld worden vanuit deze programma’s. De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR en ISV zijn hierop ook aangepast.