Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Vergunningen en Toezicht

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

146

199

153

183

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) 

0

0

0

0

0

Aanpassing omslagrente 

0

5

3

2

2

Actualisatie rente activa 

0

0

0

0

8

Actualisatie Wabo leges

0

0

0

0

0

Inzet scheepsinspecteurs

19

0

0

0

0

Lage lonen

8

34

61

24

50

Totaal

27

185

263

179

243

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 146 tot € 183)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) (€ 0)

De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt.

Aanpassing omslagrente (van € 5 tot € 2)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 5 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Actualisatie rente activa (van € 0 tot € 8)

Op basis van de prognoses van de investeringsprojecten zijn de verwachte lasten voor rente en afschrijving bijgesteld. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Actualisatie Wabo Leges (€ 0)

Uit hoofde van de nieuwe belastingverordening 2017 zijn de legestarieven gewijzigd. Daarbij is tevens een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten aanvragen van bouwvergunningen. De verhoging van kosten en opbrengsten die hieruit volgt is neutraal en meerjarig doorgevoerd in de begroting. De Wabo leges zijn per saldo 94,55% kostendekkend.

Inzet scheepsinspecteurs (€ 19)

Vanuit het product Vergunningen & Toezicht vindt inzet plaats van scheepsinspecteurs in het programma Volksgezondheid & Zorg.

Lage lonen (van € 8 tot € 50)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten
fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.