Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

De gemeente stimuleert de ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen in de stad. Het doel is een sterke en levendige stad waarin het goed leven is en mensen hun ambitie kunnen waarmaken. Hierbij is vooral de markt aan zet. De gemeente maakt helder wat de mogelijkheden in Rotterdam zijn. Ook ondersteunt zij ontwikkelingen in de stad door haar kennis in te brengen of de juiste randvoorwaarden te scheppen. Daarnaast neemt de gemeente initiatief waar de sociaalmaatschappelijk urgentie groot is. Dit leidt tot een focus op de binnenstad, Stadshavens en Rotterdam-Zuid.

Prioriteiten
Collegetargets
 • Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad  
Overige prioriteiten
 • Stadshavens: ontwikkeling van innovatieve woon- en werkgebieden in de Merwe-Vierhavens, Rijn- en Maashaven, Waal- en Eemhaven en RDM/Heijplaat
 • Zuid: inzet op Hart van Zuid, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de sportcampus en stadionpark
Toelichting prioriteiten
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

De binnenstad als City Lounge is dé plek voor ontmoeting, verblijf, vermaak en wonen. Daarom maakt de gemeente samen met haar partners de binnenstad nog gezelliger en levendiger. De opzet is dat mensen er langer willen verblijven, ook na het winkelen of werken, omdat het er aangenaam en groen is en omdat er activiteiten zijn op straat en op het water. De doelstelling is om bezoekers aan het eind van deze collegeperiode 10% langer te laten verblijven in de binnenstad.

Stadshavens

Samen met marktpartijen realiseren de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam innovatieve woon- en werkgebieden in het stadshavensgebied. Daarbij wordt de economische structuur van stad en haven verder versterkt.

Zuid

Doelstelling voor Rotterdam Zuid is op onderwerpen als scholing, werkgelegenheid en inkomen in 2030 op hetzelfde niveau te komen als het gemiddelde van de vier grote steden. Daarnaast wil de gemeente met haar partners tot 2030 35.000 woningen aan te pakken: 23.000 particuliere woningen en 12.000 woningen van corporaties.

Beleidsinitiatieven
Binnenstad

In de Binnenstad continueert de gemeente de aanpak van Binnenstad als City Lounge. Deze aanpak bestaat uit het doorgaan met verdichten (meer inwoners en meer werkenden) en vooral het aantrekkelijker maken van de binnenstad door meer ruimte voor programmering en een aantrekkelijke buitenruimte. Om dit voor elkaar te krijgen, kijkt de gemeente niet alleen naar de lange termijn, maar ook naar tijdelijke initiatieven en experimenten in samenwerking met stakeholders. Het gaat onder andere om:

 1. Inzet op vier plekken in de binnenstad waar een doorlopende programmering plaatsvindt: Stationsplein, Schouwburgplein, Grote Kerkplein en Wilhelminapier
 2. De herinrichting van de Coolsingel tot een boulevard met allure start
 3. de aanpak van de leegstand en inzet van de plintenstrategie in het kernwinkelgebied en in de aanloopstraten
 4. Experimenten met vermindering van straatparkeerplaatsen om meer ruimte voor fietsers en voetgangers en terrassen te maken
 5. meer ruimte voor initiatieven, ook te koppelen aan mogelijk regelarme zone
 6. Doorgaande vergroening van de binnenstad. Op het Grotekerkplein komt het Stadspark Inzet op beter onderling verbinden van plekken en kwartieren in de binnenstad.

Een langer verblijf in de binnenstad leidt tot een aantrekkelijker en levendiger binnenstad. Dit draagt bij aan de doelstellingen van de City Lounge om van de binnenstad een plek te maken voor verblijf, ontmoeting en vermaak.

De prioriteit voor een aantrekkelijke binnenstad om te verblijven, ontmoeten, wonen en werken komt ook tot uiting in de intentie die het college heeft om het Noordelijk focus gebied van het Museumpark aan te pakken. Daarvoor zijn middelen gereserveerd in de begroting.

Stadshavens

Samen met marktpartijen en het Havenbedrijf Rotterdam wil de gemeente de komende decennia innovatieve woon- en werkgebieden in het stadshavensgebied realiseren. Doel is de economische structuur van de stad en de haven te versterken. Dit jaar richt de gemeente zich, samen met het havenbedrijf, op de verdere ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens tot een gebied met stedelijke economische functies, woningbouw op Heijplaat en nieuwe initiatieven in de Maashaven:

 1. Nieuwe ondernemers vinden steeds beter hun weg naar RDM en M4H. De samenwerking tussen gemeente en havenbedrijf krijgt opnieuw vorm onder de vlag van het Rotterdam Innovation District, om slagvaardig en doelgericht sturing te kunnen geven aan de steeds grotere dynamiek van de vele marktpartijen.
 2. De gemeente blijft inzetten op de gebiedsontwikkeling in M4H: herontwikkeling van de Marconitorens, uitbreiding van het energiecluster door vestiging van nieuwe innovatieve bedrijven uit de schone maakindustrie, de exploitatie van de Ferrodome, experimenten voor een breed publiek op de Marconistrip en de aanleg van Smart Grid
 3. Op Heijplaat zijn de eerste woningen gereed van het Nieuwe Dorp en start de uitvoering van het in 2016 opgeleverde integraal voorzieningenplan.
 4. Voor de Maashaven voert de gemeente het  in 2016 vastgestelde ontwikkelkader uit, dat een basis biedt voor het bestendigen van de toekomst voor de binnenvaart in combinatie met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.
 5. In de Rijnhaven biedt de gemeente ruimte aan nieuwe, tijdelijke initiatieven.
Zuid

In Rotterdam-Zuid ligt de focus op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), de aanpak van het Hart van Zuid (Zuidplein en omstreken) en het Stadionpark: stadion, sportcampus en Park de Twee Heuvels.

Hart van Zuid

Het project Hart van Zuid draagt bij aan collegedoelstellingen in de volle breedte: fysieke herontwikkeling van het centrum van Zuid, in combinatie met een sociaal programma voor opleidingen van jongeren, talentontwikkeling en ondernemerschap. In 2017 start  de uitvoering van de volgende deelprojecten:

 1. uitwerking van de visie en de ontwerpen van de Ahoy-hallen, Internationaal Congres Centrum en Kunstenpand
 2. start renovatie van de hallen van Ahoy
 3. start bouw Kunstenpand (pand Z)
 4. start bouw Internationaal Congrescentrum
 5. start van de bouw ‘De Startmotor’, complex voor jongerenhuisvesting
Stadionpark en sportcampus

In de Sportcampus wordt in 2017 het clubverzamelgebouw voor de Hockeyclub Feyenoord en de voetbalverenigingen Overmaas en FC IJsselmonde opgeleverd. Ook worden in 2017 drie nieuwe velden aangelegd, twee primair voor hockeyen één voor voetbal. Samen met twee nieuwe velden uit 2015 en twee bestaande velden ligt er dan een complex wat voor de komende jaren een prima onderkomen vormt voor de verenigingen. De gemeente werkt met voetbalvereniging Feyenoord het plan van de trainingsaccommodatie voor enerzijds de profs en anderzijds die voor de amateurs en jeugdopleiding verder uit. De kans is aanwezig dat de bouw van de accommodatie voor de profs in 2017 start. De gemeente werkt daarnaast aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor het Park de Twee Heuvels.

Feyenoord geeft verder vorm en inhoud aan de planvorming voor een (ver)nieuw(d) stadion. De gemeente speelt hierbij een faciliterende en ondersteunende rol. In overleg met Feyenoord werkt de gemeente aan de gebiedsontwikkeling rond het stadion op het gebied van infrastructuur en een aanvullend programma rond het stadion.

De besluitvorming over  de gebiedsvisie van het gehele Stadionpark en het daaraan gekoppelde plan voor een nieuw stadion en  het mobiliteitsplan is naar verwachting uiterlijk het eerste kwartaal van 2017.  Daarmee worden de gereserveerde middelen voor het mobiliteitsplan ook omgezet in een investeringsbesluit. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats vanaf 2018.

Locatie Zuiderziekenhuis en Daniel den Hoedkliniek

Met het ondertekenen van drie anterieure overeenkomsten in juli 2016 is de uitvoering van de herontwikkeling van de Zuiderziekenhuislocatie daadwerkelijk gestart. Het oorspronkelijke ensemble blijft behouden en wordt  getransformeerd/herontwikkeld naar een wooncomplex (stadswoningen en appartementen) en een categoraal gymnasium. Rondom het ensemble komt een nieuwe woonwijk met middeldure koop-en huurwoningen. Het openbare gebied in deze woonwijk wordt door zelfrealisatie van de ontwikkelaar SWZ aangelegd en in beheer en eigendom overgedragen aan de gemeente. Deze ontwikkeling past helemaal in de gestelde prioriteit voor Rotterdam Zuid en de collegedoelstellingen.

In 2017 beslist de gemeente in aansluiting op deze ontwikkeling over de herontwikkeling van de naastgelegen locatie van de Daniel den Hoed-kliniek. De kliniek vertrekt  in de loop van 2018  zodat deze locatie kan worden ontwikkeld tot een groene woonwijk met grondgebonden middel dure koop-en huurwoningen.

Programma Zelfbouw

Met het programma Zelfbouw wordt bouwen in particulier opdrachtgeverschap voor diverse groepen Rotterdammers bereikbaar. Rotterdammers krijgen meer zeggenschap over hun woonruimte, zodat er meer aantrekkelijke en onderscheidende woonmilieus komen. Er zijn diverse vormen mogelijk, variërend van nieuwbouw op een vrije kavel tot de verbouwing van een oud schoolgebouw door een collectief van bewoners. Het programma richt zich op het in balans brengen van het gemeentelijke aanbod van zelfbouwlocaties met de vraag in Rotterdam. Tevens faciliteert de gemeente initiatieven van private partijen. Ook verbetert de gemeente de informatievoorziening met  platform Pakjeruimte.nl inclusief de zelfbouwbalie en zelfbouwmakelaar.

Overige gebiedsontwikkelingen

In de overige gebieden faciliteert de gemeente initiatieven en initieert waar nodig. Aan de hand van de marktvraag en de maatschappelijke urgentie brengt de gemeente een focus aan. Voorbeelden van ontwikkelingen in overige gebieden in Rotterdam zijn Park16Hoven, Nesselande, Lloydkwartier, Parkstad.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

2015

2016

2017

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad

Mijlpaal

begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename

begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename

Realisatie (incl. peildatum)

4 uur en 9 minuten (4e kwartaal 2015)

4 uur en 9 minuten (4e kwartaal 2015)

nvt

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

Gemiddeld aandeel kansrijke gezinnen in 9 wijken rondom het centrum

Mijlpaal

9%

9,9%

Realisatie (incl. peildatum)

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

0 m2 per 1 januari 2014

60.000 m2 per 1 januari 2016

90.000 m2 per 1 januari 2017

Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017

Realisatie (incl. peildatum)

81.830 m2 per 1 januari 2016

Toelichting indicatoren
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Het doel is om bezoekers langer te laten verblijven in de binnenstad (het kernwinkelgebied met de  belangrijkste aanloopstraten en verblijfsplekken).

Mijlpalen

2015, begin 4e kwartaal: 0-meting
2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd
2017, begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

De ring van wijken rondom het centrum zijn de wijken (CBS buurten): Liskwartier, Oude Noorden, Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Middelland, Nieuwe Westen, Schiemond (daarbinnen Lloydkwartier), Katendrecht, Kop van Zuid-Entrepot. Per 1-1-2014 bedroeg het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen in de genoemde wijken 9,0%.

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

In de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017 wordt tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam getransformeerd en/of onttrokken. Per 1 januari 2014 wordt gestart met ‘0’ (nul) en vanaf dat moment wordt geteld. De stand per 1 januari 2015 is 81.830  m2 getransformeerd.