Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-1.604

-1.993

-1.897

-1.899

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

649

473

473

473

-1.426

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-6.860

-1.464

-1.417

-1.397

-1.207

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-3.016

-341

-62

-22

-7

Totaal bijgestelde begroting

-10.832

-3.324

-2.903

-2.845

-2.640

Bijstellingen Product Grondzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Intensiveringen

Dotatie (nieuwe) voorziening verlegregeling Grondexploitaties

-1.117

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

Vrijval reserve infrastructuur

500

0

0

0

0

Actualisatie Investeringen en Desinvesteringen Grondexploitaties

0

0

0

0

Actualisatie Projecten Derden

0

0

0

0

Actualisatie en Fasering omslagrente

156

-39

-39

-39

-39

Mutaties Reserves

Actualiseren onttrekkingen Bestemmingsreserves

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekking reserve PR-plannen

0

0

0

0

0

Exploitatieprojecten Inrichting Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen reserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Reclassificatie Hart van Zuid

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-248

23

10

18

Aanpassing omslagrente

0

0

0

0

0

Actualisatie extra urenvraag nieuwe projecten

101

0

0

0

0

Bibliotheek Hart van Zuid

-2.500

0

0

0

0

Herijking Werkpakket

1.032

0

0

0

0

Aanpassing urenbudget Markt- en Contractspecialisten

255

340

424

424

424

Kostenverdeling

-1.443

-393

-470

-417

-410

Totaal

-3.016

-340

-62

-22

-7