Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • Aantrekken woningmarkt. De belangrijkste positieve ontwikkelingen op de woningmarkt zijn: een gestaag economisch herstel, een toenemende wens om te verhuizen naar steden en een toename van het aantal transacties op de woningmarkt, met name in de bestaande bouw. Er is meer optimisme over het herstel van de woningmarkt.
  • Invoering Vennootschapsbelasting voor lagere overheden. Het resultaat van grondexploitaties wordt met deze invoering van de vennootschapsbelasting onderworpen aan regelgeving waarbij de gemeente in de toekomst mogelijk belasting moet betalen over winsten op grondexploitaties .
  • Wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijzigingen, die voor de grondexploitaties met terugwerkende kracht per 1-1-2016 van kracht zijn, leiden tot andere rekenregels en begrotingstechnische wijzigingen.
  • Ontwikkeling Omgevingswet. Met de Omgevingswet beoogt de overheid het bundelen en vereenvoudigen van de huidige  (sectorale) wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Voorzien wordt dat de wet vanaf 2019 in werking treedt. De (financiële) impact op het product grondzaken is nog niet te bepalen.
Interne ontwikkelingen

De veranderde omstandigheden rond de regelgeving over het grondprijsbeleid, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de verschuiving van de rol van de gemeente naar ‘meer faciliteren en minder actief grondbeleid’ vragen om andere en nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers. Een zakelijke en klantgerichte houding staat hierbij centraal.

De eisen die worden gesteld aan administratieve vastlegging en (bijbehorende) processen worden steeds stringenter. De gemeente past haar processen hier op aan.