Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Het herstel van de economie zet zich geleidelijk door. Mensen die grond in erfpacht bezitten, hebben steeds meer bestedingsruimte. Het deel van de bestedingsruimte dat wordt ingezet voor conversie, is niet goed in te schatten. Om die reden is het maken van een prognose van een mogelijke toename van de conversieomzet speculatief.
De lage rentestand heeft een belangrijk negatief effect op de bereidwilligheid om huidige tijdelijke contracten naar eeuwigdurend dan wel naar vol eigendom te converteren.

Interne ontwikkelingen

De verlaging van de omslagrente heeft invloed op het product erfpacht. Zowel de toegerekende rentelasten als de interne rentebaten van de vrijgevallen afkoopsommen zullen vanaf 2017 afnemen.