Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Inzet op versnelling van een aantal woningbouwlocaties om in te spelen op de aantrekkende vraag naar woningen in een aantal gebieden.  
  • Vergroting van het aandeel grondgebonden woningen (eengezinswoningen). Dit kan bijvoorbeeld door het omzetten van appartementen naar woningen met tuin en het samenvoegen van kleine woningen.
  • Het aanbod van woningbouwplannen zo goed mogelijk laten aansluiten op de marktvraag per gebied om eventuele overmaat te beperken.
  • Vergroten van het aanbod voor studenten en starters in en rond de binnenstad.
  • Kantoren: reductie van nieuwbouw en transformatie van incourant vastgoed.
  • Woonkavels: stimuleren van individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap.
  • Bedrijfskavels: stimuleren van de afzet.
Indicatoren

Met het Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties & Vastgoed en de Projectenmonitor Grondexploitaties informeert het college van B en W de gemeenteraad over de ontwikkeling van de grondexploitatieportefeuille. Indicatoren als de netto contante waarde van de grondexploitaties, het weerstandsvermogen, het verdienvermogen, het aantal te starten woningen en de vierkante meters verkochte gronden voor kantoren en bedrijven zijn daarbij belangrijk. Op basis van een analyse op de ontwikkeling van de indicatoren wordt besloten welke wijzigingen nodig zijn in de grondexploitatieportefeuille.

Toelichting

Netto Contante Waarde: het saldo van de grondexploitatie waarbij rekening is gehouden met rente en toekomstige stijgingen van kosten en opbrengsten.

Verdienvermogen: de som van alle positieve Netto Contante Waardes van de grondexploitaties.

Weerstandsvermogen: het vermogen dat op gemeentebreed niveau de macro-economische risico’s afdekt waarvoor in de grondexploitatieportefeuille geen voorzieningen zijn opgenomen.

Aantal te starten woningen: het aantal woningen waarvan per jaarschijf wordt verwacht dat de bouw zal beginnen.

M2 te verkopen grond (kantoren/bedrijven): het aantal vierkante meter grond of kantooroppervlak dat de gemeente verwacht te kunnen verkopen.

Nieuwe beleidsinitiatieven

Bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen werkt de gemeente samen met de markt. Hierbij wil de gemeente initiatieven vanuit de markt ruim baan geven als deze initiatieven passen binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld in de stadsvisie en het kader Stedelijke Ontwikkeling.
Het programma Zelfbouw stimuleert particulier opdrachtgeverschap en de mogelijkheden daarvoor.

Lopende beleidsinitiatieven

Binnen het product Grondzaken vallen de ruimtelijk-economische ontwikkelingen die in uitvoering zijn via grondexploitaties. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn de gebieden Nesselande en Park16Hoven, waar specifiek ruimte is voor gezinnen die in het verleden voor een eengezinswoning met tuin waren aangewezen op omliggende gemeenten. Andere voorbeelden zijn ontwikkelingen in het Centrum, Laurenskwartier, Parkstad, Katendrecht en Kop van Zuid.