Prioriteiten en indicatoren

 

Bestuurlijke opdracht

De gemeente gaat het vastgoed de komende jaren versneld verkopen.
Commerciële partijen beheren deze portefeuille  in afwachting van verkoop (propertymanagement) en verhuren het vastgoed tegen marktconforme tarieven. Daarnaast zet de gemeente leegstandsbeheer in.

Op een deel van de portefeuille zit een transformatieopdracht om door verandering van de functie of de bestemming versneld te verhuren of te verkopen

Prioriteiten
  • Sturen op het tegengaan en beperken van leegstand in de portefeuille.
  • Implementeren van de vernieuwde verkoopstrategie en de versnelling effectueren.
  • Wijzigen van het kader Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV) met de vernieuwde verkoopstrategie en aanpassing van het kader leegstandsbeheer.
  • Herijken van de meerjarenbegroting van Vastgoed (gehele portefeuille) waarin de effecten van de versnelling van de verkoop en de verbeteringen in de kostendekkendheid van de commerciële portefeuille zijn doorgevoerd.
Toelichting prioriteiten

Leegstand wordt deels veroorzaakt door de economische situatie en deels door de toename van het aantal objecten dat niet meer benodigd is voor een maatschappelijke functie. De commerciële portefeuille en het risico op leegstand groeit hierdoor.

De gemeente versnelt de verkoop van de commerciële portefeuille. Deze versnelling is deels gerealiseerd en wordt de komende jaren nog verder doorgezet, onder andere door delen van de portefeuille via pakketten in de markt te zetten. Naast de gewenste versnelling is er meer aandacht voor de wens om voor specifieke objecten een ander verkoopproces te doorlopen. Voor monumenten (toekomstig, gemeentelijk en rijks-) worden voortaan vooraf inhoudelijke randvoorwaarden opgesteld voor verkoop en vindt een selectie vooraf aan de verkoop plaats, om zekerheid te hebben over de noodzakelijke kennis voor het beheer van monumenten. Ook voor transformatieobjecten wordt  een selectie vooraf mogelijk,  zodat de gemeente het beste plan voor het betreffend object kan worden selecteren en zo kan sturen op maatschappelijke meerwaarde en niet alleen meer op financiële meerwaarde.

Transparantie en objectiviteit blijven de twee belangrijkste uitgangspunten bij verkoop, maar daarbinnen bestaat ruimte voor de verkoop van het juiste object aan de juiste partij.

In de actualisering van het MPRV wordt naast het versnellen, een vernieuwd kader met betrekking tot leegstandsbeheer voorgesteld. Dat betekent dat er naast reguliere antikraak maatregelen, ruimte komt om creatieve leegstandsbeheerders passend maatwerk te laten bieden op gebiedsniveau. Doel is om beter tegemoet te kunnen komen aan bijvoorbeeld bewonersinitiatieven en (culturele) pop up activiteiten in leegstaande panden.

Nieuwe beleidsinitiatieven

Het kader voor het product Commercieel vastgoed ligt besloten in het Meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed 2.0. Daarin staan alle initiatieven en doelstellingen verwoord.

Lopende beleidsinitiatieven

Actualisering van het Meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed 2.0 vindt gefaseerd plaats in het 4e kwartaal 2016  en het 1e kwartaal 2017.

De gemeente streeft naar het verkleinen van de eigen vastgoedportefeuille:
Bestaand gemeentelijk vastgoed wordt zo efficiënt en flexibel mogelijk gebruikt en in het geval van verkoop of transformatie zo goed mogelijk ingezet ten behoeve van (ontwikkel)opgaven in gebieden. Als het vastgoed geen maatschappelijke meerwaarde meer heeft voor de gemeente wordt het verkocht met het hoogst mogelijke rendement.

Het doel voor de objecten in de commerciële portefeuille is om deze op termijn te verkopen, mits niet passend bij toekomstige stedelijke ontwikkeling. Tot het moment van verkoop worden de objecten op afstand gezet bij een externe propertymanager om zo efficiënt mogelijk te worden beheerd.

Bij ontwikkeling van nieuw vastgoed hanteert de gemeente het principe ‘de markt tenzij’. Alleen als de markt of maatschappelijke partners zelf niet in staat zijn een gewenste ontwikkeling te realiseren, initieert de gemeente een project.
Voor de aankoop van vastgoed geldt dat de gemeente Rotterdam zeer terughoudend is

Indicatoren

In 2017 houdt de gemeente een leegstandstarget van 11% aan. De haalbaarheid hangt sterk af van de effecten van de vernieuwde verkoopstrategie en de leegstand in de onderwijsportefeuille.