Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

Het maatschappelijk vastgoed is het vastgoed dat de gemeente Rotterdam de komende jaren wil behouden. De gemeente voert zelf het beheer van de portefeuille uit en stuurt gebiedsgericht en integraal. De gemeente verhuurt het vastgoed in deze portefeuille tegen kostendekkende huurprijzen. De beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd in het Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV) dat door het college is vastgesteld. Met de vaststelling van het MPRV is ook het door Vastgoed te hanteren rekenmodel vastgesteld. Het Vastgoed dat niet onder de kernportefeuille valt, wordt de komende jaren verkocht of getransformeerd.

Commerciële partijen beheren deze portefeuille in afwachting van verkoop (propertymanagement) en -verhuren van het vastgoed tegen marktconforme tarieven. Daarnaast zet de gemeente leegstandsbeheer in.

Op een deel van de portefeuille zit een transformatieopdracht om door verandering van de functie of de bestemming versneld te verhuren of te verkopen.

Prioriteiten
  • Doorontwikkeling ondersteunende systemen bedrijfsvoering
  • Implementatie verkoopstrategie
Lopende beleidsinitiatieven

Actualisering van het Meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed 2.0 vindt gefaseerd plaats in het 4e kwartaal 2016 en het 1e kwartaal 2017.

Indicatoren
  • Leegstand
  • Inkooporderdekking
  • Kostendekkendheid portefeuille