Prioriteiten en indicatoren

Het product Belastingen kent twee indicatoren en twee collegedoelstellingen.

De twee indicatoren zijn:

  1. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden;
  2. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

De twee collegedoelstellingen zijn:

  1. Sinds 1 januari 2016 hanteert de gemeente voor het havengebied een ‘nihil-tarief’ voor reclamebelasting.
  2. Per 1 januari 2016 is de verlaging van de hondenbelasting ingezet. De gemeente wil het tarief van de hondenbelasting in 2018 met 30% verlagen ten opzichte van 2014. In 2016 gaat het om een verlaging van 11% ten opzichte van 2014, en in 2017 stelt het college voor het tarief met 20% te verlagen ten opzichte van 2014.

Daarnaast heeft Belastingen nog één niet gekwantificeerde doelstelling, te weten:

  1. Met het project ‘De digitale deurmat’ streeft de gemeente ernaar de heffingen digitaal op te leggen aan burgers en ondernemers. In 2016 is een pilot gestart met de intentie om het digitaal belasting heffen in 2018 stadsbreed in te voeren.
Indicatoren

Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata.
Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Voor dit programma zijn de indicatoren 'gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden' en 'gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden' van toepassing. Onder gemeentelijke woonlasten wordt verstaan het totaal van de aanslag OZB-eigenaar woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De grootte van het huishouden is alleen voor de hoogte van het tarief afvalstoffenheffing van invloed.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

Begroting 2017

Naam monitor

BBV

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Mijlpaal

COELO

Realisatie (incl. peildatum)

€716,53

€696,31

€ 672,39

BBV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Mijlpaal

COELO

Realisatie (incl. peildatum)

€729,43

€722,01

€ 712,09

Toelichting indicatoren

De indicator betreft de optelsom van het tarief reinigingsheffing (afvalstoffenheffing), rioolheffing en onroerende zaak belasting per één persoonshuishouden respectievelijk meerpersoonshuishouden.

Minder woonlasten voor burgers is een van de uitgangspunten van ons coalitieakkoord ‘Volle Kracht Vooruit’.

Omdat de gemiddelde OZB-aanslag voor een eigenaar / bewoner in de voorstellen van het college in 2017 ten opzichte van 2016 met € 2,22 daalt, het tarief afvalstoffenheffing voor een eenpersoons-huishouden met € 28,00 en voor een meerpersoonshuishouden met € 14,00 verder dalen in 2017, terwijl de aanslag rioolheffing met € 6,30 stijgt, zullen de gemeentelijke woonlasten in 2017 uiteindelijk voor een eenpersoonshuishouden met € 23,92 (- 3,44%) ten opzichte van 2016 dalen en voor een meerpersoonshuishouden met € 9,92 (- 1,37% ).

Daarmee wordt aan het beleidsuitgangspunt uit het coalitieakkoord dat de woonlasten voor bewoners zullen dalen, ook voor 2017 opnieuw invulling gegeven door ons college.