Ontwikkelingen

Voor de zomer 2016 heeft het kabinet een brief gestuurd aan de gemeenten waarin het aangeeft hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vorm gegeven zou kunnen worden. Een andere ontwikkeling is de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken. Eén en ander wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.