Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

1.522.022

1.494.880

1.459.450

1.462.058

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

779

768

757

746

1.462.803

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-5.865

35.771

30.030

14.296

10.004

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

29.442

2.613

5.304

-727

-897

Totaal bijgestelde begroting

1.546.377

1.534.031

1.495.541

1.476.372

1.471.910

Bijstellingen Product Beheer Algemene Middelen

2016

2017

2018

2019

2020

Intensivering

Rente-effect Bestemmingsreserve RECP

0

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

Bijstelling Gemeentefonds

7.948

1.493

4.580

1.193

722

Bijstelling post Onvoorzien

2.700

0

0

0

Stelpost Interne rente

0

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Bijstelling inkoop en uitbestede werkzaamheden

227

0

0

0

0

Bijstelling afwikkeling liquidatie Stadsregio

1.800

0

0

0

0

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen

329

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en frictiekosten

419

0

0

0

0

Bijstelling VpB

-125

0

0

0

0

Mutaties Reserves 

Overheveling IFR naar BIR

0

0

0

0

0

Taakmutatie Citydeal MRDH

0

0

0

0

0

Bijstelling Financiering

0

0

0

0

0

Bijstelling bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

4.537

9.827

9.150

0

0

Bijstelling IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen IFR

0

335

328

321

375

Actualisatie toevoegingen IFR

-1.100

1.100

0

0

0

Overheveling Stelselwijziging Vastgoed naar IFR

0

0

0

0

0

Begrotingresultaat  2016-2020

-5.202

-2.989

-6.010

-3.290

-3.895

Taakmutaties

Bijstelling taakmutaties Gemeentefonds

17.417

3.601

7.074

7.010

6.872

Technische wijzigingen

Bestedingsanalyse

0

-1.730

-1.730

-1.730

-1.730

Actualisering kapitaallasten

39

125

1.141

4.999

5.988

Taakmutatie voorgaande jaren

523

0

0

0

0

Formatie van Stadsregio

158

80

0

0

0

Actualisatie indexering

-227

-229

-229

-229

-229

Totaal

29.443

2.613

5.304

-726

-897