Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Verder uitvoeren van de doorontwikkeling van de organisatie op de bedrijfsvoeringsdomeinen en het realiseren van de besparingsopdracht
  • Uitvoeringsagenda HR (incl. strategische personeelsplanning)
  • Aanpak ziekteverzuim
  • De ontwikkelopgave op gebied van informatievoorziening (‘Basis Gezond’ en ‘Innovatie’)
  • Uitvoering geven aan het Meerjarig Verbeterplan (MVP) m.b.t. de bedrijfsvoering
  • Verwerken van wijzigingen die voorkomen uit de vernieuwing van de BBV
  • Inkoop op orde
  • Implementatie nieuwe website Rotterdam.nl
Toelichting

De kern van bedrijfsvoering is dat deze ondersteunend is aan het primaire proces. De inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. Cruciaal is dan ook de verbinding tussen het primaire proces in de clusters en de bedrijfsvoering. Dit gebeurt onder andere door de kaderstellende, beleidsmatige en uitvoerende taken van de bedrijfsvoering samen te brengen en met kennis van het primaire proces “dedicated” te werken.