Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Grondzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-248

23

10

18

Aanpassing omslagrente

0

0

0

0

0

Actualisatie extra urenvraag nieuwe projecten

101

0

0

0

0

Bibliotheek Hart van Zuid

-2.500

0

0

0

0

Herijking Werkpakket

1.032

0

0

0

0

Aanpassing urenbudget Markt- en Contractspecialisten

255

340

424

424

424

Kostenverdeling

-1.443

-393

-470

-417

-410

Totaal

-2.555

-302

-24

16

32

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (- € 248 in 2017 en aflopend naar € 18 in 2020)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Aanpassing omslagrente (€ 0)

Door structureel lagere rentelasten wordt de omslagrente vanaf 2017 structureel bijgesteld van 3,5% naar 3%. De consequenties van deze bijstelling zijn verwerkt binnen de producten waar de rentelasten/ -baten aan worden toegerekend. Omdat binnen de grondexploitaties een ander renteregime geldt conform BBV is de bijstelling van 3,5% naar 3% op dit product gecorrigeerd.

Actualisatie extra urenvraag nieuwe projecten (€ 101)

De actualisatie voor benodigde (uren)inzet voor nieuwe projecten is bij de voorjaarsnota niet juist verwerkt. Dit wordt omgezet naar extra inhuurbudget.

Bibliotheek Hart van Zuid (- € 2.500 in 2016)

Bij de voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad besloten om € 2,5 mln toe te voegen aan programma Sport, Cultuur en Recreatie.  Deze ramingsbijstelling wordt nu nader toebedeeld aan het product Grondzaken ter dekking van de nieuw te berekenen huurprijs en af te nemen vierkante meters voor de Bibliotheek Hart van Zuid.

Herijking Werkpakket (€ 1.032 in 2016 )

In 2016 heeft een herijking werkpakket (begroting per sub-product herkenbaar voor de managers, dit bevordert het sturen en verantwoorden) plaatsgevonden. Door de herijking wordt de bestaande begroting herverdeeld, waarbij gewaarborgd wordt dat de wijzigingen saldo neutraal zijn.

Aanpassing urenbudget Markt- en Contractspecialisten ( € 255 in 2016 en oplopend naar € 424 vanaf 2017)

Door toename van de benodigde inzet vanuit de afdeling Markt- en Contractspecialisten  voor het product Erfpacht is het urenbudget van de afdeling Markt- en Contractspecialisten structureel verhoogd met
 € 255, oplopend naar € 424 in 2020.

Kostenverdeling (- € 1.443 in 2016 en aflopend naar - € 410 in 2020)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.