Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Commercieel vastgoed

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

11

11

11

11

Aanpassing omslagrente

-133

-1.318

-1.356

-1.393

-1.431

Doorbelasting WSW-banen

0

0

0

0

0

Actualisatie op onderdelen

-773

-141

-116

-116

-116

Overige actualisatie

32

1.838

1.797

-296

-293

Totaal

-874

390

336

-1.794

-1.829

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (€ 11)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Aanpassing omslagrente (van €-133 tot € -1.431)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 169 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Verplaatsing budgetten herplaatsingskandidaten fsk 1-3 (€ 0)

In 2016 is besloten om het plaatsen en begeleiden van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten in fsk 1-3 onder te brengen in één organisatieonderdeel binnen het concern. Dit leidt ertoe dat het budget voor herplaatsingskandidaten fsk 1-3 verschoven wordt van het product Van Werk Naar Werk (programma Algemene Middelen) naar het product Werk (programma Werk en Inkomen)

Actualisatie op onderdelen ( van € -773 tot € -116)

Binnen het product Commercieel- en Maatschappelijk Vastgoed heeft een budget neutrale actualisatie plaatsgevonden op de volgende onderdelen:

Actualisatie op onderdelen

Belastingaanslagen

-10.156

0

OZB aanslagen

-30.995

-29.933

Waterschapslasten

-1.609

-1.621

Incidenteel Onderhoud

-24.198

0

Interne levering Sport & Cultuur

-88.731

-89.546

Overige uitbestedingen

-4.100

0

Opbrengst Verhuur

0

-1

Verzekeringen Vastgoed

-1

-2

Doorbelasting Exploitatiekosten Gebouwen

-1

4

Opbrengsten Verkopen Activa

-681.503

0

Kleine verschillen

0

-1

Interne levering Jeugd en Onderwijs

68.093

5.221

Totaal

-773.201

-115.879

Overige Actualisatie (van € 32 tot € -293)

Binnen het product Commercieel Vastgoed heeft verder nog op de volgende overige onderdelen een actualisatie plaatsgevonden:

Overige actualisatie

Actualisatie Onderhoud (gelabeld deel)

159.464

-6

Actualisatie interne rente

63.457

48.219

Actualisatie afschrijvingslasten

-2.798

-160.477

Actualisatie rente

-19.024

-13.771

Actualisatie kapitaallasten

-3.744

-4.530

Actualisatie BOG II Vewery

0

-162718

Correctie actualisatie van de onderhoudsbegroting (niet gelabeld deel)

-165.000

0

Totaal

32.355

-293.283