Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Maatschappelijk vastgoed

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-279

-137

-156

-144

Aanpassing omslagrente

-107

6.194

5.507

4.343

2.665

Doorbelasting WSW-banen

0

0

0

0

0

Actualisatie op onderdelen

773

141

116

116

116

Overige actualisaties

169

-2.951

-2.861

-2.778

-2.757

Herijking werkpakket

110

57

0

0

0

Kostenverdeling

-129

-131

-61

11

23

Totaal

816

3.031

2.564

1.536

-97

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (- € 279 vanaf 2017 aflopend naar - € 144 in 2020)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Aanpassing omslagrente (- € 107 in 2016 en oplopend naar € 2.665 in 2020)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € -107.47 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Verplaatsing budgetten herplaatsingskandidaten fsk 1-3 (€ 0)

In 2016 is besloten om het plaatsen en begeleiden van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten in fsk 1-3 onder te brengen in één organisatieonderdeel binnen het concern. Dit leidt ertoe dat het budget voor herplaatsingskandidaten fsk 1-3 verschoven wordt van het product Van Werk Naar Werk (programma Algemene Middelen) naar het product Werk (programma Werk en Inkomen)

Actualisatie op onderdelen ( € 773  in 2016 en aflopend naar € 116 vanaf 2018)

Binnen de producten Maatschappelijk- en Commercieel Vastgoed heeft een actualisatie plaatsgevonden op de onderstaande onderdelen. Dit een budget neutrale mutatie.

Actualisatie op onderdelen

2016

2020

Belastingaanslagen

10.156

0

OZB aanslagen

30.995

29.933

Waterschapslasten

1.609

1.621

Incidenteel Onderhoud

24.198

0

Interne levering Sport & Cultuur

88.731

89.546

Overige uitbestedingen

4.100

0

Opbrengst Verhuur

0

1

Verzekeringen Vastgoed

1

2

Doorbelasting Exploitatiekosten Gebouwen

1

-4

Opbrengsten Verkopen Activa

681.503

0

Kleine verschillen

0

1

Interne levering Jeugd en Onderwijs

-68.093

-5.221

Totaal

773.201

115.879

Overige Actualisatie (van € 7 tot € -2.757)

Binnen het product Maatschappelijk Vastgoed heeft verder nog op de volgende overige onderdelen een actualisatie plaatsgevonden:

Overige actualisatie

2016

2020

Onderhoud (gelabeld)

6

0

Actualisatie rente

76

45

Actualisatie kapitaallasten

87

-1.367

Actualisatie BOG II Vewery

154

Actualisatie interne levering Parkeren

-1.589

Totaal

169

-2.757

Herijking Werkpakket (€ 110 in 2016 en € 57 in 2017)

In 2016 heeft een herijking werkpakket (begroting per sub-product herkenbaar voor de managers, dit bevordert het sturen en verantwoorden) plaatsgevonden. Middels de herijking wordt de bestaande begroting herverdeeld, waarbij gewaarborgd wordt dat de wijzigingen saldo neutraal zijn.

Kostenverdeling (- € 129 in 2016 en aflopend naar € 23 in 2020)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.