Toelichting reserves

Bijstellingen Product Grondzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Actualiseren onttrekkingen Bestemmingsreserves

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekking reserve PR-plannen

0

0

0

0

0

Exploitatieprojecten Inrichting Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen reserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Reclassificatie Hart van Zuid

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Actualiseren onttrekkingen Bestemmingsreserves (€ 0)

Op basis van de gerealiseerde en geraamde inkomsten en uitgaven in grondexploitatieprojecten zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. Deze mutaties zijn het gevolg van wijziging op projectniveau op het vlak van fasering, programmering en verwachte kosten en opbrengsten. Het betreft hier de bestemmingsreserves IFR, ISV, Infrastructuur en BIR.

Actualisatie onttrekking reserve PR-plannen (€ 0)

Bij de vaststelling jaarrekening 2015 is de reserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte (PR-plannen) gevormd. Voor 2016 wordt voorzien dat voor een bedrag van € 7,5 mln. zal worden onttrokken aan deze reserve ter dekking van de investeringen.

Exploitatieprojecten Inrichting Buitenruimte Gebieden (€ 0)

Op basis van de gerealiseerde en geraamde inkomsten en uitgaven zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. Deze mutaties zijn het gevolg van wijziging op projectniveau op het vlak van fasering en verwachte kosten en opbrengsten. Het betreft hier de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden.

Actualisatie onttrekkingen reserve Infrastructuur (€ 0)

De onttrekkingen voor project Rotterdam Centraal zijn geactualiseerd

Reclassificatie Hart van Zuid (€ 0)

Het programma Hart van Zuid zal ook in 2016 worden geclassificeerd als exploitatieproject. De op de grondexploitatie begrote kosten zijn overgeheveld naar een exploitatieproject en het saldo is als een onttrekking aan het IFR opgenomen.