Toelichting reserves

Bijstellingen Product Maatschappelijk vastgoed

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Heijplaat 2016

0

0

0

0

0

Sloopkosten Larenkamp

0

0

0

0

0

Beheergebouw Zuiderpark

0

0

0

0

0

Verbouwing Isaäc Hubertstraat

0

0

0

0

0

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed onttrekking bestemmingsreserve stelselwijziging afschrijving vastgoed (VB0014)

0

0

0

0

0

Correctie ISV-3

0

0

0

0

0

Correctie IFR

0

-48

-48

-48

-48

Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Totaal

0

-48

-48

-48

-48

Toelichting reserves
Onttrekking Heijplaat (€ 0)

Voor de Courzandseweg/Heijplaat wordt in 2016 een bedrag van € 12 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Op productniveau is dit een budget neutrale mutatie.

Sloopkosten Larenkamp € 0)

De sloopkosten € 283 van het project Slinge 303 (LCC Larenkamp) worden financieel gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen in bestemmingsreserve. Op productniveau is dit een budget neutrale mutatie.

Beheergebouw Zuiderpark € 0)

De rentelasten, kan gedurende de verwachte levensduur van het beheergebouw Zuiderpark, jaarlijks worden onttrokken uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). De rentelasten worden gedekt uit de rentebaten van de IFR hoofdsom. Per saldo is dit een budget neutrale mutatie.

Verbouwing Isaäc Hubertstraat (€ 0)

Het pand aan de Isaäc Hubertstraat 153 is benoemd tot huis van de wijk in Crooswijk. Om het pand geschikt te maken voor het beoogde gebruik dient het pand grondig verbouwd te worden en onderhoud gepleegd te worden. De verbouwingskosten ad € 700 worden grotendeels gedekt uit de hiervoor gereserveerde middelen in de bestemmingsreserve.

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed (€ 0)

Op basis van nieuwe inzichten is de stelselwijziging afschrijvingen van vastgoed, o.a. sloopkosten, geactualiseerd.

Correctie Onttrekking ISV-3 (€ 0)

Als gevolg van BBV voorschriften wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing-3 (ISV-3) teruggedraaid. Het saldo heeft een neutraal effect op het product Maatschappelijk Vastgoed.

IFR (- € 48 vanaf 2017)

Als gevolg van de verlaging van de interne omslagrente wordt de bijdrage in de kapitaallasten uit het IFR met € 48 naar beneden bijgesteld.

Bestemmingsreserve Infrastructuur (€ 0)

In Hoogvliet was en is veel leegstand. Om de levendigheid te bevorderen en de (sociale) veiligheid niet in het geding te brengen is paar jaren geleden tussen de Gebiedsorganisatie, SO/Gebiedsontwikkeling en SO/Vastgoed overeengekomen dat de panden 6/8, 10 en 12 aan de Gebbeweg en de panden 51, 53 en 75 aan de Traviataweg gesloopt gaan worden. Commitment over de financiering van de sloop is onlangs bereikt met als gevolg dat de sloop verschoven is van 2016 naar 2017. In dit kader worden betreffende financiën beschikbaar gehouden voor 2017.