Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Grondzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Vrijval reserve infrastructuur

500

0

0

0

0

Actualisatie Investeringen en Desinvesteringen Grondexploitaties

0

0

0

0

Actualisatie Projecten Derden

0

0

0

0

Actualisatie en Fasering omslagrente

156

-39

-39

-39

-39

Totaal

656

-39

-39

-39

-39

Toelichting ramingsbijstellingen
Vrijval reserve infrastructuur (€ 500 in 2016)

In de reserve infrastructuur is een bedrag van € 500 opgenomen voor het kunstwerk bij Rotterdam CS. Besloten is dat het kunstwerk Kissing Earth niet wordt gerealiseerd. De gelabelde middelen voor kunst in het ruimtelijk plan Centraal Station blijven, na aftrek van gemaakte kosten, behouden. De gelabelde middelen in de reserve infrastructuur vallen vrij.

Actualisatie Investeringen en Desinvesteringen Grondexploitaties (€ 0)

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie op het product is saldoneutraal.

Actualisatie Projecten Derden (€ 0)

Het investeringsvolume in de projecten voor derden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie op het product is saldoneutraal.

Actualisatie en Fasering omslagrente (€ 156 in 2016 en - € 39 vanaf 2017)

Bij de voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad besloten om € 1,0 mln toe te voegen aan het programma Ruimtelijke Ontwikkeling omdat de omslagrente op de grondexploitaties in voorbereiding (NIEGG) met de nieuwe BBV-regels met ingang van 1-1-2016 niet meer mag worden geactiveerd. Deze ramingsbijstelling is binnen product Grondzaken gespecificeerd naar een eenmalige afschrijving in 2016 en vanaf 2017 rente-effect.