Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Gebiedsontwikkeling

Totaal baten

12.180

9.320

1.549

1.318

1.268

1.268

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.459

1.853

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

1.528

4.726

1.549

1.318

1.268

1.268

Overige baten

3.193

2.741

0

0

0

0

Totaal lasten

55.229

87.342

75.120

46.154

34.272

29.186

Apparaatslasten

6.199

6.915

6.330

6.336

6.202

6.193

Inhuur

46

468

-173

-173

-173

-173

Overige apparaatslasten

181

242

199

199

199

199

Personeel

5.972

6.205

6.305

6.310

6.176

6.168

Interne Lasten

20.498

23.947

5.640

5.888

4.976

5.143

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

888

2.531

2.452

2.299

2.319

2.308

Overige doorbelastingen

19.610

21.416

3.188

3.589

2.658

2.835

Programmalasten

28.532

56.480

63.149

33.930

23.093

17.850

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.014

2.006

1.421

1.281

1.224

1.224

Overige programmalasten

19.954

52.866

59.985

32.505

19.687

14.444

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.563

1.608

1.743

144

2.182

2.182

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-43.049

-78.022

-73.571

-44.836

-33.003

-27.918

Onttrekking aan reserves

26.491

50.391

47.699

18.629

11.565

6.315

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

19

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

16

31

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

18

25

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

217

1.317

83

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

15.036

38.433

34.121

12.641

6.350

1.100

Bestemmingsreserve ISV-3

7.181

6.347

6.842

5.988

5.215

5.215

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

3.802

3.900

5.284

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

11

153

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

200

1.253

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

200

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

84

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

7

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.071

84

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

1.071

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

84

0

0

0

0

Vrijval reserves

7.763

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

213

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

6.094

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

1.456

0

0

0

0

0

Resultaat

-9.866

-27.714

-25.872

-26.207

-21.438

-21.602

Toelichting op de tabel
Baten

De baten van dit product bestaan uit  bijdragen van externe partijen,EFRO-subsidies en een bijdrage van het Havenbedrijf voor het programmabureau Stadshavens. Daarnaast zijn er nog incidentele bijdragen van andere partijen.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van personele uren en overhead vanuit andere producten. De apparaatslasten en programmalasten betreffen de eigen (uren)inzet voor projecten. De grootste projecten in 2017 betreffen Coolsingel, Buitenruimte Binnenstad, Stadshaven, Laurenskwartier en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Reserves

De programmalasten en een klein deel van de interne lasten worden gedekt vanuit de reserves. Dit betreffen voornamelijk het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), de reserve ISV en de reserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Toelichting meerjarig verloop

De programmalasten en de interne lasten  lopen vanaf 2018 sterk terug. Dit komt doordat de projecten binnen dit product voor een groot gedeelte worden gefinancierd vanuit reserves. De raming van de onttrekking aan de reserve vindt pas plaats als het exacte project helder is. De daling aan lasten vanaf 2018 loopt dan ook gelijk met de onttrekking aan de reserves.