Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Grondzaken

Totaal baten

17.086

62.395

138.227

73.235

74.174

74.963

Bijdragen rijk en mede-overheden

-26.938

13.946

5.216

10.068

10.068

10.068

Financieringsbaten

92

2

2

2

2

2

Opbrengsten derden

9.976

62.945

92.916

50.748

50.748

50.748

Overige baten

33.955

-14.498

40.093

12.416

13.355

14.144

Totaal lasten

3.462

108.557

144.027

76.788

77.394

77.603

Apparaatslasten

5.258

6.599

5.540

5.545

5.492

5.485

Inhuur

848

1.588

520

1.114

1.114

1.114

Overige apparaatslasten

214

180

159

153

153

153

Personeel

4.195

4.831

4.862

4.277

4.224

4.217

Interne Lasten

8.208

16.455

13.188

12.615

12.630

12.621

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.335

2.042

2.186

1.811

1.826

1.818

Overige doorbelastingen

4.872

14.413

11.001

10.803

10.803

10.803

Programmalasten

-10.004

85.503

125.300

58.629

59.273

59.497

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-17.281

53.214

64.078

33.763

33.737

33.737

Kapitaallasten

-5.887

-3.102

-3.615

-3.029

-2.440

-2.099

Overige programmalasten

13.102

35.241

64.638

27.712

27.718

27.528

Subsidies en inkomensoverdrachten

63

151

199

182

257

330

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

13.624

-46.162

-5.800

-3.553

-3.220

-2.640

Onttrekking aan reserves

38.744

32.482

2.476

650

375

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

4.057

2.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

1.076

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1.696

2.050

1.016

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

17.757

12.371

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

0

7.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

13.879

6.985

1.460

650

375

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

355

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

1.000

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

1.651

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

300

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.351

0

0

0

0

Vrijval reserves

9.600

4.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

9.600

4.500

0

0

0

0

Resultaat

61.968

-10.832

-3.324

-2.903

-2.845

-2.640

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben grotendeels betrekking op de opbrengsten door gronduitgiften, ontvangen subsidies en de gemeentelijke bijdragen vanuit de bestemmingsreserves. Op grond van de wet- en regelgeving worden investeringen en desinvesteringen in de grondexploitatie verwerkt met een tegenboeking in de baten. Het resultaat van de investeringen en desinvesteringen is derhalve nihil.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de investeringen die gedaan worden in de grondexploitaties zoals verwervingen, bouw- en woonrijp maken en ureninzet van het ambtelijk apparaat. Verder bestaan de lasten uit ureninzet, uitbestedingen en onderzoekskosten die niet direct aan een grondexploitatie zijn te koppelen, maar wel ondersteunend zijn aan de gehele grondexploitatieportefeuille.

Reserve

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn de onttrekkingen begroot ten behoeve van de inzet op de projecten, niet zijnde grondexploitaties. In 2016 zal de grondexploitatieportefeuille worden doorgelicht om de meerjarige onttrekkingen ten behoeve van de grondexploitaties te kunnen bepalen. Dit in het kader van de BBV-wijzigingen voor de grondexploitaties die met terugwerkende kracht per 1-1-2016 van kracht zijn gegaan.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarige verloop laat vanaf 2018 een vrij stabiel beeld zien. In 2017 wordt dit stabiele beeld beïnvloed door het effect van (nieuwe) BBV-regelgeving waardoor zowel de baten als lasten toenemen, maar per saldo vrijwel in evenwicht.
In 2016 zal de grondexploitatieportefeuille worden doorgelicht en zal de (financiële) impact worden bepaald van de BBV-wijzigingen voor de grondexploitaties die met terugwerkende kracht per 1-1-2016 van kracht zijn gegaan.