Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Erfpacht

Totaal baten

48.698

60.803

34.767

27.787

27.808

27.742

Opbrengsten derden

44.525

57.051

31.974

25.060

25.147

25.147

Overige baten

4.173

3.752

2.794

2.727

2.661

2.595

Totaal lasten

21.385

35.654

9.961

9.896

9.916

9.847

Apparaatslasten

0

171

344

344

344

344

Personeel

0

171

344

344

344

344

Interne Lasten

990

825

621

620

620

620

Overige doorbelastingen

990

825

621

620

620

620

Programmalasten

20.395

34.659

8.996

8.932

8.952

8.884

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

26

8

8

8

8

8

Kapitaallasten

18.775

33.839

8.164

8.112

8.061

8.009

Overige programmalasten

1.594

812

824

812

884

867

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

27.313

25.148

24.806

17.891

17.892

17.895

Resultaat

27.313

25.148

24.806

17.891

17.892

17.895

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit canonopbrengsten, begrote uitpondingen en conversieopbrengsten. De huidige Europese kapitaalmarkt en de lage rentestand maakt het minder aantrekkelijk te investeren in het converteren van erfpachtrecht. Dit vormt een risico voor de geraamde conversieopbrengsten.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit begrote kapitaalslasten die voortvloeien uit de boekwaarden van in erfpacht uitgegeven erfpachtgronden.

Reserves

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarig verloop

Het saldo is hoger in de jaren 2015, 2016 en 2017 als gevolg van de erfpachtconversie Woonstad. In 2018 is deze afgerond waardoor het saldo daalt..