Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Commercieel vastgoed

Totaal baten

46.837

46.461

48.747

52.325

43.487

42.736

Financieringsbaten

4

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

46.832

46.461

48.747

52.325

43.487

42.736

Overige baten

1

0

0

0

0

0

Totaal lasten

44.505

43.225

37.806

35.409

34.854

34.741

Interne Lasten

5.043

2.144

3.854

3.854

3.854

3.854

Beleidspecifiek vastgoed

-205

-99

-36

-36

-36

-36

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.388

11

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.860

2.232

3.890

3.890

3.890

3.890

Programmalasten

39.462

41.081

33.952

31.555

31.001

30.887

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

14.072

18.393

15.704

13.545

10.840

11.315

Kapitaallasten

24.782

15.784

14.098

13.897

13.697

13.476

Overige programmalasten

608

6.903

4.150

4.113

6.464

6.096

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

2.332

3.236

10.940

16.916

8.632

7.995

Onttrekking aan reserves

2.801

144

430

441

453

464

Bestemmingsreserve Infrastructuur

590

0

380

392

403

414

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.211

56

50

50

50

50

Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

8

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

80

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

600

306

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

600

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

306

0

0

0

0

Resultaat

4.533

3.075

11.370

17.358

9.085

8.459

Toelichting op de tabel
Baten

De baten (opbrengsten derden) bestaan voornamelijk uit huurinkomsten, dit zijn externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Daarnaast wordt ingezet om een groot deel van de vastgoedobjecten te verkopen, wat resulteert in verkoopopbrengsten. Verder is er ook sprake van inkomsten uit brandstofverkooppunten.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerskosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit de afboeking van de boekwaarde van verkochte vastgoedobjecten.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2017 tot en met 2020 de volgende onttrekkingen begroot:

  • Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van de kapitaallasten van vastgoedobjecten.
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Infrastructuur voor de dekking van het exploitatietekort op vastgoedobjecten
Toelichting meerjarig verloop

De baten nemen in de jaren 2017 en 2018 voornamelijk toe met resp. €2,2 mln en €7,6 mln door verkopen van vastgoedobjecten, zoals opgenomen in de verkoopstrategie. In de jaren daarna nemen de baten af als gevolg van wegvallende verkoopopbrengsten en huurinkomsten van verkochte objecten. Het beeld wordt enigszins getemporiseerd doordat de baten toenemen door een aantal veilingen van het huurrecht van de brandstofverkooppunten die komende jaren gepland staan.
De lasten nemen voornamelijk af door de verlaging van de omslagrente. Daarnaast worden er geen lasten meer gerealiseerd van objecten die verkocht zijn.