Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Maatschappelijk vastgoed

Totaal baten

41.865

39.162

41.783

37.585

38.664

38.491

Bijdragen rijk en mede-overheden

52

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

41.858

39.162

41.783

37.585

38.664

38.491

Overige baten

-46

0

0

0

0

0

Totaal lasten

59.535

50.939

41.630

34.004

36.046

37.456

Apparaatslasten

7.350

6.968

7.317

7.079

7.007

6.994

Inhuur

190

153

392

397

397

397

Overige apparaatslasten

238

225

244

244

244

244

Personeel

6.922

6.590

6.681

6.438

6.366

6.353

Interne Lasten

-82.994

-99.998

-99.167

-99.181

-99.086

-99.079

Beleidspecifiek vastgoed

-92.798

-103.595

-100.562

-100.354

-100.281

-100.263

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.843

2.783

2.921

2.636

2.658

2.646

Overige doorbelastingen

7.961

815

-1.526

-1.463

-1.463

-1.463

Programmalasten

135.180

143.969

133.480

126.105

128.125

129.541

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

47.687

58.513

55.432

38.561

38.400

39.520

Kapitaallasten

80.127

72.489

64.735

66.125

66.282

66.795

Overige programmalasten

7.366

12.967

13.314

21.420

23.443

23.225

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-17.670

-11.777

153

3.581

2.618

1.035

Onttrekking aan reserves

4.075

3.432

2.463

1.264

1.207

1.224

Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

0

542

559

575

593

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

41

102

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

11

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

756

1.086

631

631

631

631

Bestemmingsreserve ISV-3

-59

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

750

1.150

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

0

700

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

1.683

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

571

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

157

806

215

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

96

137

91

74

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

71

150

283

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

1.543

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.543

0

0

0

0

Vrijval reserves

372

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

100

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

272

0

0

0

0

0

Resultaat

-13.224

-9.888

2.615

4.845

3.824

2.259

Toelichting op de tabel
Baten

De baten (opbrengsten derden) bestaan uit huurinkomsten, dit betreft externe huuropbrengsten en gebruikersvergoedingen.

Lasten

De lasten bestaan uit kapitaalslasten (rente + afschrijving), zakelijke lasten, onderhoud, beheerkosten, verzekeringen en apparaatskosten. De interne lasten bestaan voornamelijk uit verhuringen van Parkeergarages en Sport- en Onderwijsaccommodaties.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2017 tot en met 2020 de volgende onttrekkingen begroot:

  • Onttrekkingen uit het investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van onder meer de kapitaallasten van vastgoedobjecten
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed voor de dekking van de restpunten omtrent kostprijs dekkende huren.
Toelichting meerjarig verloop

De onderhoudskosten laten grote fluctuaties zien, vanaf 2018 wordt er gedurende een aantal jaar minder uitgegeven aan groot onderhoud. In 2021 wordt ingeschat dat er weer een onderhouds-kostenpiek zal ontstaan. Om toekomstige fluctuaties in het onderhoud te kunnen opvangen wordt gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud Vastgoed (MJOP) . Daarnaast nemen de lasten af door een verlaging van de omslagrente en door een efficiencyslag binnen de Onderwijsaccommodaties.