Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Projectmanagement en engineering

Totaal baten

9.919

11.308

15.484

15.451

15.451

15.451

Bijdragen rijk en mede-overheden

40

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

11.941

11.308

15.484

15.451

15.451

15.451

Overige baten

-2.061

0

0

0

0

0

Totaal lasten

11.184

10.649

15.130

14.025

14.213

14.027

Apparaatslasten

56.988

53.490

49.483

48.829

48.838

48.750

Inhuur

7.825

5.136

476

-240

-240

-240

Overige apparaatslasten

2.083

2.072

2.185

2.191

2.191

2.191

Personeel

47.080

46.282

46.822

46.878

46.887

46.799

Interne Lasten

-47.624

-43.938

-35.555

-36.002

-35.825

-35.922

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

24.101

24.571

23.061

21.315

21.493

21.396

Overige doorbelastingen

-71.724

-68.510

-58.616

-57.318

-57.318

-57.318

Programmalasten

1.820

1.097

1.202

1.198

1.199

1.199

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.453

1.052

1.009

1.010

1.050

1.051

Kapitaallasten

45

44

84

82

43

42

Overige programmalasten

301

1

108

106

107

107

Subsidies en inkomensoverdrachten

20

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-1.265

659

354

1.426

1.238

1.423

Resultaat

-1.265

659

354

1.426

1.238

1.423

Toelichting op de tabel
Baten

De baten worden gegenereerd door het uitvoeren van projecten/opdrachten voor externe opdrachtgevers buiten het concern.

Lasten

De personeelskosten en bijbehorende kosten worden via uurtarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het uitvoeren van projecten/opdrachten voor interne opdrachtgevers binnen het concern leidt tot opbrengsten die met lasten worden verrekend.

Reserve

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop wordt met name beïnvloed door mutaties in de concernbrede bedrijfsvoeringskosten en taakstellingen die nog moeten worden ingevuld.