Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Beheer Algemene Middelen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Bestedingsanalyse

0

-1.730

-1.730

-1.730

-1.730

Actualisering kapitaallasten

39

125

1.141

4.999

5.988

Taakmutatie voorgaande jaren

523

0

0

0

0

Formatie van Stadsregio

158

80

0

0

0

Actualisatie indexering

-227

-229

-229

-229

-229

Totaal

493

-1.755

-818

3.038

4.028

Toelichting technische wijzigingen
Bestedingsanalyse (van € 0 tot - € 1,7 mln)

De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. In de begroting is van deze besparing meerjarig € 1,7 mln verwerkt in de programma’s en producten. Hiermee wordt de stelpost binnen dit product meerjarig met hetzelfde bedrag verlaagd.

Actualisering kapitaallasten (van € 39 tot € 6 mln)

De bijkomende effecten van de verlaging van de omslagrente naar 3% zijn centraal op dit product verzameld.

Taakmutatie voorgaande jaren (€ 523)

In 2011 heeft ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie besloten om de resterende bedragen voor herstructurering bedrijventerreinen uit te keren via het Gemeentefonds. De laatste tranche staat gepland voor 2016. Dit budget is overgeheveld naar Gebiedsontwikkeling, aangezien betaling aan Havenbedrijf van hieruit plaatsvindt.

Formatie van Stadsregio (€ 158 in 2016 en € 80 in 2017)

Van de voormalig Stadsregio zijn 2 fte's overgekomen van wie de lasten in 2016 en 2017 gedekt worden uit de algemene middelen. Daarna drukken de lasten op de producten Stedelijke bereikbaarheid en Ruimte en wonen.

Actualisatie indexering (- € 227 in 2016 tot - € 229 in 2020)

De indexering van het product Parkeren was ten onrechte opgenomen, en hiermee terug gedraaid.