Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Van Werk naar Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Technische mutaties

Generieke doorbelasting BCO en CHV 2017 en verder

0

73

69

69

69

Terugplaatsen herplaatsingskandidaten  SSR 2005/2010 (fsk 4+)

2.013

3.242

3.081

-119

-119

Verplaatsing budgetten herplaatsingskandidaten (fsk 1-3)

2.366

6.350

5.833

5356

5219

Lage lonen (garantiebanen

0

0

0

3000

3000

Besteding ten laste van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

-750

0

0

0

0

Overheveling personeel Stadsregio

-291

-439

-208

-174

-295

Aanpassing begrote WW lasten

2.341

2.341

2.341

85

85

Overige technische wijzigingen

32

98

98

98

98

Totaal

5.712

11.665

11.214

8.316

8.057

Toelichting technische mutaties
Generieke doorbelasting overhead ( € 0 tot € 69)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in Uitgangspunten begroting 2017.

Terugplaatsen herplaatsingskandidaten SSR 2005/2010 fsk 4+ (van € 2,0 mln tot - € 119)

In januari 2016 is gestart met de terugplaatsing binnen de organisatie van herplaatsingskandidaten vallend onder de oude Sociaal Statuten. De bedoeling is deze medewerkers uiterlijk ultimo 2018 in te passen binnen de bestaande formatie. Om dit mogelijk te maken wordt tijdelijk frictiekostenbudget ter beschikking gesteld (zie ook toelichting Reserves op product Van Werk Naar Werk). De terugplaatsing leidt tot een verlaging van de begrote loonkosten op het product Van Werk Naar Werk.

Verplaatsing budgetten herplaatsingskandidaten fsk 1-3 (van € 2,4 mln tot € 5,2 mln)

In 2016 is besloten om het plaatsen en begeleiden van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten in fsk 1-3 onder te brengen in één organisatieonderdeel binnen het concern. Dit leidt ertoe dat het budget voor herplaatsingskandidaten fsk 1-3 verschoven wordt van het product Van Werk Naar Werk (programma Algemene Middelen) naar het product Werk (programma Werk en Inkomen)

Lage lonen (garantiebanen) (van € 0 tot € 3 mln)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit programma Algemene Middelen (product Van Werk naar Werk) wordt voor de jaren 2019 en 2020 € 3,0 mln bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Besteding ten laste van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie (- € 750)

Voor 2016 wordt voorzien dat uit dit frictiekostenbudget € 750 besteed zal worden aan arrangementen en out of pocketkosten van transferkandidaten.

Overheveling personeel Stadsregio (van - € 291 tot - € 295)

In de afwikkeling van de liquidatie van de Stadsregio is personeel incl. budget overgedragen aan de Gemeente Rotterdam. Dit leidt tot structureel hogere begrote lasten  (ca. € 200 per jaar). De liquidatie baten komen terug onder de ramingsbijstellingen.

Aanpassing begrote WW lasten (van € 2,3 mln tot € 85)

In 2015 was de uitstroom van herplaatsingskandidaten lager dan verwacht. Hierdoor lopen de kosten van deze medewerkers langer door dan begroot. Eén van de dekkingsmogelijkheden is de inzet van de verwachte onderbesteding op het budget voor WW lasten. De verlaging van de begrote lasten voor WW gelden wordt hier zichtbaar. De verhoging van de toevoeging aan de reserve krimp is zichtbaar onder de Reserves.

Overige technische wijzigingen (van € 32 tot € 98)

Deze wijzigingen betreffen vooral verschuivingen van personele budgetten tussen Van Werk naar Werk en andere producten.