Toelichting reserves

Bijstellingen Product Beheer Algemene Middelen

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Overheveling IFR naar BIR

0

0

0

0

0

Taakmutatie Citydeal MRDH

0

0

0

0

0

Bijstelling Financiering

0

0

0

0

0

Bijstelling bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

4.537

9.827

9.150

0

0

Bijstelling IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen IFR

0

335

328

321

375

Actualisatie toevoegingen IFR

-1.100

1.100

0

0

0

Overheveling Stelselwijziging Vastgoed naar IFR

0

0

0

0

0

Begrotingresultaat  2016-2020

-5.202

-2.989

-6.010

-3.290

-3.895

Totaal

-1.765

8.273

3.468

-2.969

-3.520

Toelichting reserves
Overheveling IFR naar Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) (€ 0)

In de oorspronkelijke overheveling van de BIR naar het IFR, bedoeld ter dekking van kapitaallasten, is rekening gehouden met een te activeren bedrag van € 44 voor een project. Gebleken is dat dit bedrag niet meer nodig is voor de investering; in overleg met de Gebiedscommissie Rozenburg wordt nu voorgesteld dit bedrag weer toe te voegen aan de BIR en vrij te laten vallen in het IFR.

Bestemmingsreserve Taakmutaties, Citydeal MRDH (€ 0)

In de toegewezen resultaatbestemming 2015 is rekening gehouden met een bedrag van € 200 CItydeal, te verrekenen met de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor de uitvoering van dit besluit wordt voorgesteld deze € 200 in 2016 te onttrekken aan deze reserve.

Bijstelling bestemmingsreserve Krimp (van € 4,5 mln tot € 0)

Het terugplaatsen van HPK’ers SSR 2005/2010 naar de clusters en de verplaatsing van HPK’ers fsk 1-3 naar cluster W&I wordt voor de periode 2016-2018 budgettair neutraal verwerkt.
Daar de lasten bij het product Van Werk Naar Werk worden gedekt uit de bestemmingsreserve Krimp, is de onttrekking aan deze reserve met hetzelfde bedrag verlaagd. Teneinde budgettair neutrale verwerking op concernniveau te bewerkstelligen wordt voorgesteld de toevoeging aan deze reserve met de daarmee gemoeide bedragen te verlagen (2016-2017), dan wel vrij te laten vallen (2018).

Bijstelling IFR (€ 0)

Bij de voorjaarsnota 2016 is, vooruitlopend op de invulling van het Investeringsvoorstel 2017 op de juiste producten, bij het product Beheer Algemene Middelen een bedrag van € 17 mln in 2017 opgenomen als last en als onttrekking aan het IFR. Nu het investeringsvoorstel ingevuld kan worden op de juiste producten, kan dit weer ongedaan worden gemaakt, waarmee de lasten met € 17 mln verlaagd kunnen worden. Voorgesteld wordt derhalve de onttrekking aan het IFR eveneens met € 17 mln te verlagen.
Daarnaast is de rente die vergoed wordt over de beginstand van het IFR herberekend en is eveneens volledig opgenomen onder de stelpost rente IFR. Daarnaast is voor de jaren 2018 t/m 2020 conform een bestendige gedragslijn een onttrekking en daartegenover staande last opgenomen van circa € 20 mln voor een realistisch beeld van het IFR (vooruitlopend op toekomstige investeringsvoorstellen).

Actualisatie onttrekking bestemmingsreserve IFR (van € 0 tot -€ 375).

De verlaging van de omslagrente van 3,5 naar 3% brengt met zich mee dat voor de projecten waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit het IFR consequenties voor de concernbrede stelpost heeft. De effecten daarvan worden hiermee verwerkt.

Actualisatie toevoegingen IFR (van - € 1,1 mln tot € 0)

De begrote opbrengst erfpachtconversie wordt in 2016 € 1,1 mln hoger en in 2017 met hetzelfde bedrag lager. De begrote opbrengsten worden toegevoegd aan het IFR. Voorgesteld wordt derhalve de toevoegingen aan het IFR daarmee in overeenstemming te brengen door deze in  2016 met € 1,1 mln te verhogen en in 2017 met € 1,1 mln. te verlagen.

Overheveling Bestemmingsreserve Stelselwijziging Vastgoed naar het IFR (€ 0)

Projecten waarvoor de Bestemmingsreserve Stelselwijziging Vastgoed is aangewezen als dekkingsbron, dienen conform het BBV geactiveerd te worden. Niet voorzien is in dekking in de vorm van kapitaallasten uit deze reserve. Voorgesteld wordt derhalve € 4,175 mln in 2016 vrij te laten vallen in deze reserve en toe te voegen aan het IFR, waarmee de dekking van de kapitaallasten geborgd is.

Resultaat begroting 2016-2020 (- € 5,2 mln in 2016 tot - € 3,8 mln)

Voor een evenwichtige begroting is het saldo verrekend met de Algemene reserve.