Toelichting reserves

Bijstellingen Product Lening- en garantieverstrekking

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Toevoeging Kredietrisicoreserve

4.151

0

0

0

0

Programmakosten

-4.151

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Kredietrisicoreserve (€ 0)

De toevoeging aan de kredietrisicoreserve in 2016 bestaan uit eenmalige stortingen ter afdekking van het kredietrisico bij het verstrekken van leningen of garanties. Op rekeningbasis worden de gerealiseerde renteopslagen en garantiepremies toegevoegd.

Ten opzichte van de begroting 2016 hebben zich nieuwe begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de Kredietrisicoreserve plaats gevonden.