Toelichting reserves

Bijstellingen Product Van Werk naar Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bijstelling onttrekking bestemmingsreserve Krimp

-4.537

-9.827

-9.150

0

0

Toevoeging en onttrekking WW budget aan bestemmingsreserve Krimp

-2.341

-2.341

-2.341

-85

-85

Onttrekking Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

750

0

0

0

0

Totaal

-6.128

-12.168

-11.491

-85

-85

Toelichting reserves
Bijstelling onttrekking bestemmingsreserve Krimp (van - € 4,5 mln tot € 0)

In januari 2016 is gestart met de terugplaatsing herplaatsingskandidaten vallend onder de oude Sociaal Statuten. Hiervoor wordt in 2016, 2017 en 2018 budget ter beschikking gesteld vanuit het centrale frictiekostenbudget. Ook wordt de verantwoordelijkheid voor herplaatsingskandidaten fsk 1-3 samengebracht met die voor de garantiebanen en WSW-banen op het product Werk. Beide aanpassingen leiden tot een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Krimp op het product Van Werk Naar Werk. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Toevoeging en onttrekking WW budget aan bestemmingsreserve Krimp (van - € 2.341 tot - € 85)

In 2015 was de uitstroom van herplaatsingskandidaten lager dan verwacht. Hierdoor lopen de kosten van deze medewerkers langer door dan begroot. Eén van de dekkingsmogelijkheden is de inzet van de verwachte onderbesteding op het budget voor WW lasten (zie ook onder technische mutaties). Door het totale budget voor WW lasten via de bestemmingsreserve Krimp te laten lopen (€ 3 mln per jaar), kan de verwachte onderbesteding ingezet worden voor de hogere kosten over de periode 2016-2018 (€ 7 mln. cumulatief).

Onttrekking Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie (€ 750)

Voor 2016 wordt voorzien dat uit dit frictiekostenbudget € 750 besteed zal worden aan arrangementen en out of pocketkosten van transferkandidaten.