Toelichting ramingsbijstellingen

 

Bijstellingen Product Beheer Algemene Middelen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Bijstelling Gemeentefonds

7.948

1.493

4.580

1.193

722

Bijstelling post Onvoorzien

2.700

0

0

0

Stelpost Interne rente

0

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Bijstelling inkoop en uitbestede werkzaamheden

227

0

0

0

0

Bijstelling afwikkeling liquidatie Stadsregio

1.800

0

0

0

0

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen

329

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en frictiekosten

419

0

0

0

0

Bijstelling VpB

-125

0

0

0

0

Totaal

13.297

-7.507

-4.420

-7.807

-8.278

Toelichting ramingsbijstellingen
Bijstelling Gemeentefonds (van € 7,9 mln tot € 722)

Gedurende het samenstellen van de Voorjaarsnota 2016-2020 is door het minister van BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2016 gepubliceerd. In deze circulaire zijn specifieke en algemene wijzigingen bekend gemaakt. Verwerking vindt plaats in de voorliggende begroting.

Inzichten meicirculaire Gemeentefonds 2016

2016

2017

2018

2019

2020

Specifieke mutaties

          21.825.044

                4.541.113

                7.612.037

                7.305.952

                7.123.455

Specifieke mutaties toegevoegd aan algemene middelen

-2.694.449

                  255.569 *

                  258.933 *

                  262.346 *

                  266.824 *

Toevoegen bodemsanering aan reserve 'taakmutaties Gemeentefonds'

-1.713.701

-1.195.605

-797.070

                 -557.949

                 -518.097

Totaal specifieke mutaties
( A )

          17.416.894

                3.601.077

                7.073.900

                7.010.349

                6.872.182

Ramingsbijstelling Gemeentefonds ( B )

            7.948.097

                1.493.211

                4.580.320

                1.193.055

                  722.464

*BRP-straten: korting voor centrale inschrijving vergunninghouders kan niet binnen bestaande budgetten worden opgevangen.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU); ca. 40% van de Rijksuitgaven exclusief de uitgaven voor sociale zekerheid en zorg). Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap- af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van het Gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Tezamen met het opnemen van onder andere het definitieve accres 2015 (eenmalig € 2,4 mln), het niet inzetten van specifieke taakmutaties (2016: € 2,7 mln), vrijval van gereserveerde inflatiecorrectie en aanpassingen van waarden van maatstaven is de bijstelling van de algemene uitkering in alle jaren positief: tussen de € 7,9 mln (2016) en € 0,7 mln (2020).
In Rotterdam wordt nog bezien op welke manier de kosten van de Digitale Agenda (VNG) in 2017 (ca. € 1,45 mln) worden bekostigd. De ambitie van de Digitale Agenda 2020 is standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. De VNG en KING ondersteunen gemeenten vanuit de Digitale Agenda bij het zelf opzetten en uitvoeren van collectieve projecten.   

Bijstelling post Onvoorzien (€ 2,7 mln)

Op concernniveau wordt conform het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) jaarlijks een stelpost onvoorzien opgenomen. Structureel bedraagt deze voor Rotterdam € 3,6 mln. Aangezien het grootste deel van het jaar nu voorbij is wordt voorgesteld € 2,7 mln van deze post in 2016 vrij te laten vallen. Er resteert dan voor de rest van 2016 nog een post onvoorzien van € 900.

Interne rente (van € 0 tot -€ 9 mln)

De ramingsbijstelling als gevolg van de verlaging van de interne rente is in de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 verwerkt in de begrotingen van de desbetreffende producten. Daarmee kan de opgenomen stelpost bij het product Beheer Algemene Middelen met dit bedrag worden verlaagd.

Bijstelling Inkoop en uitbestede werkzaamheden (€ 227)

In 2016 worden geen uitgaven op deze post meer verwacht; het nog beschikbare budget kan daardoor vervallen.

Bijstelling afwikkeling liquidatie Stadsregio (€ 1,8 mln)

Op basis van de huidige informatie is het voordeel voor het concern Rotterdam in 2016 bijgesteld met € 1,8 mln.

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen (€ 329)

De rente 2016 voor de overgehevelde budgetten uit de BR Investeringen Rozenburg is slechts deels ingezet bij de producten. Het gedeelte dat is ingezet, kan nu bij het product Beheer Algemene Middelen vrijvallen. Daarnaast zijn er nog stelposten interne rente vervallen.

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie- en Frictiekosten (€ 419).

Reeds aangekondigd is deze reserve in 2015 te evalueren en de resultaten van de evaluatie te betrekken bij de afwikkeling van deze reserve. Op grond hiervan wordt nu voorgesteld het saldo van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen. De lasten waar deze reserve voor bedoeld was zijn opgenomen in de betreffende productbegroting, waarmee dit op concernniveau budgettair neutraal verloopt.

Bijstelling lasten vennootschapsbelasting (-€ 125)

Er wordt incidenteel (in 2016) een hoger resultaat ad € 500 bij Lease verwacht door meer nieuwe leasecontracten en meer ingeleverde auto's. Voor 2016 betekent dit wel naar verwachting een hogere vennootschapsbelasting (VpB) last van € 125.