Toelichting ramingsbijstellingen

 

Bijstellingen Product Lening- en garantieverstrekking

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Rente leningen

1.251

1.042

954

846

1.210

Ontvangen garantiepremie

-50

-39

-33

-28

-23

Programmakosten

-1.201

-1.002

-921

-818

-1.187

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Leningen en Garanties (€ 0)

De gehanteerde methodiek van het product Lening- en garantieverstrekking is dat dit een 0-product is. Bij het verstrekken van een lening of het verlenen van een garantie wordt voor de dekking van de risico's vanaf 2014 eenmalig een bedrag een bedrag toegevoegd aan de kredietrisicoreserve. De rente die in rekening wordt gebracht wordt verhoogd met een marktconforme opslag en in geval van garantieverstrekking wordt een marktconforme garantiepremie in rekening gebracht. De marktconforme opslag en garantiepremie worden ook toegevoegd aan de kredietrisicoreserve. Deze kredietreserve is ter dekking van de risico's ten aanzien van de verstrekte leningen en garanties, als deze zich voordoen worden deze ten laste van deze reserve gebracht. Jaarlijks wordt bekeken of de omvang van de kredietrisicoreserve voldoende is in relatie tot de risico's.