Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Belastingen

Totaal baten

283.153

274.239

273.403

272.957

272.761

271.718

Belastingen

237.465

242.034

242.263

241.918

241.918

241.918

Bijdragen rijk en mede-overheden

85

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

33.120

31.120

31.140

31.039

30.844

29.800

Overige baten

12.483

1.085

0

0

0

0

Totaal lasten

35.345

34.151

28.907

28.197

28.063

26.975

Apparaatslasten

15.071

15.694

14.951

14.861

14.832

14.810

Inhuur

1.039

1.570

1.022

950

950

950

Overige apparaatslasten

840

592

566

572

572

572

Personeel

13.193

13.533

13.363

13.339

13.310

13.288

Interne Lasten

2.991

3.689

3.887

3.324

3.389

3.354

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.505

8.234

8.418

7.855

7.921

7.885

Overige doorbelastingen

-4.514

-4.545

-4.531

-4.531

-4.531

-4.531

Programmalasten

17.283

14.767

10.069

10.013

9.841

8.811

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

530

555

418

421

421

427

Kapitaallasten

1.385

1.705

2.400

2.334

2.163

1.127

Overige programmalasten

15.369

12.507

7.251

7.257

7.257

7.257

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

247.808

240.088

244.496

244.759

244.698

244.743

Resultaat

247.808

240.088

244.496

244.759

244.698

244.743

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit de belastinginkomsten van de onroerende zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de logiesbelasting, de hondenbelasting. De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten uit de precario- en reclamebelasting.

Lasten

De lasten bestaan uit de personeelslasten van de medewerkers van belastingen om de activiteiten van objecten- en subjectenbeheer, waarderen en taxeren, opleggen van aanslagen en invorderen te kunnen uitvoeren.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

Het saldo van de baten en lasten op dit product laat een vlak verloop zien.