Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Beheer algemene middelen

Totaal baten

1.506.356

1.558.554

1.508.150

1.511.416

1.507.310

1.504.686

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.489.375

1.538.599

1.493.941

1.496.979

1.493.531

1.491.161

Opbrengsten derden

185

0

0

0

0

0

Overige baten

16.795

19.955

14.209

14.436

13.778

13.525

Totaal lasten

5.183

28.187

15.271

36.280

30.337

27.911

Apparaatslasten

1.091

0

0

0

0

0

Personeel

1.091

0

0

0

0

0

Programmalasten

4.093

28.187

15.271

36.280

30.337

27.911

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

49

8

226

57

57

57

Kapitaallasten

130

102

56

34

11

0

Overige programmalasten

-1

23.900

11.085

32.284

26.363

23.948

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.915

4.177

3.905

3.905

3.905

3.905

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

1.501.173

1.530.367

1.492.879

1.475.135

1.476.973

1.476.775

VPB

0

625

500

500

500

500

VPB

0

625

500

500

500

500

Vennootschapsbelasting

0

625

500

500

500

500

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

0

-625

-500

-500

-500

-500

Onttrekking aan reserves

27.838

66.091

80.467

40.272

20.609

18.345

Algemene Reserve

27.838

65.891

80.467

19.651

1.277

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

20.621

19.332

18.345

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

200

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

162.693

69.795

43.181

27.699

20.710

22.710

Algemene Reserve

0

0

0

0

0

2.040

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

3.839

239

239

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

6.750

6.750

6.750

6.750

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

811

44

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

72.540

38.091

18.584

11.684

11.684

11.684

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

22.771

14.419

7.874

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

70

70

70

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

12.612

10.182

9.664

9.265

9.026

8.986

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

43.300

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

38.301

20.339

4.366

8.333

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.158

419

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.922

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

285

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

11.047

44

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

0

0

6.573

0

0

Bestemmingsreserve NUP

4.345

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve RECP

0

0

380

380

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

286

4.175

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

869

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

65

0

0

0

0

0

Financieringsreserve

16.292

15.417

3.986

1.380

0

0

Intensivering Buitenruimte (449)

317

0

0

0

0

0

Resultaat

1.404.618

1.546.377

1.534.031

1.495.541

1.476.372

1.471.910

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan hoofdzakelijk uit de rijksmiddelen die Rotterdam vanuit het Gemeentefonds ontvangt. Naast een algemene uitkering ontvangt de gemeente Rotterdam ook rijksmiddelen in de vorm van specifieke uitkeringen, decentralisatie uitkeringen en taakmutaties. Vanaf 2015 maakt ook het Sociaal deelfonds onderdeel uit van het Gemeentefonds.

De specificatie van Gemeentefonds voor de begrotingsperiode 2016-2020 is als volgt:

Betreft (in euro's)

2016

2017

2018

2019

2020

Mutatie

33.571.412

14.348.115

24.847.425

15.846.040

13.475.543

waarvan Algemene Uitkering

944.872.927

920.692.176

925.167.196

923.630.931

922.468.222

waarvan decentralisatie en integratie-uitkeringen

590.925.713

573.248.965

571.812.209

569.900.550

568.692.762

Daarnaast wordt onder overige baten opgenomen de geprognosticeerde interne rentebaten over de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

Lasten

Hieronder zijn voornamelijk opgenomen de conform het BBV verplichte post onvoorzien, een bijdrage aan marktpartijen in de vorm van kapitaallasten en het budget voor onderzoek en uitbesteding concernbreed. Tevens worden hier onder overige programmalasten ook concernbrede stelposten opgenomen, waaronder incidenteel in 2016 € 23 mln ten behoeve van het Individueel Keuzebudget (IKB).

Daarnaast is voor de jaren 2018 -2020, vooruitlopend op de invulling bij de programma’s van de nog vast te stellen investeringsvoorstellen, als overige programmalasten opgenomen de beschikbare vrije ruimte binnen het IFR. De onttrekking aan het IFR is eveneens begroot. Daarmee stijgen de programmalasten voor de periode vanaf 2017 – 2020 met € 20 mln.

Reserves

Onder het product Beheer algemene middelen zijn toevoegingen en onttrekkingen begroot aan een aantal concernbrede reserves. Het gaat voornamelijk om de Algemene reserve, Financieringsreserve, Investeringsfonds Rotterdam, reserves ten behoeve van reorganisaties (Motie 31 en Rotterdam in Ontwikkeling) en de bestemmingsreserves Taakmutaties.

Toelichting meerjarig verloop

De jaarlijkse mutatie van het Gemeentefonds loopt voor een groot deel parallel aan de groei/daling van de Rijksuitgaven. De rijksuitgaven dalen van 2016 naar 2017. Daarnaast heeft het Rijk een opschalingskorting aan de gemeenten opgelegd vanuit de redenering dat gemeenten structureel, oplopend naar € 975 miljoen zouden besparen door op te schalen tot gemeenten van minstens 100.000 inwoners. Voor Rotterdam loopt de korting tot en met 2019 jaarlijks met € 3,6 mln op, in 2020 met € 5,4 mln. De opschalingkorting is in bovenstaande tabel verwerkt.