Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Deelnemingen

Totaal baten

160.521

113.816

98.784

100.098

101.439

102.806

Dividenden

109.657

107.816

98.784

100.098

101.439

102.806

Financieringsbaten

50.863

6.000

0

0

0

0

Totaal lasten

18.426

21.556

11.843

11.843

11.843

11.843

Programmalasten

18.426

21.556

11.843

11.843

11.843

11.843

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

511

705

704

704

704

704

Kapitaallasten

17.287

20.851

11.139

11.139

11.139

11.139

Overige programmalasten

128

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

500

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

142.095

92.260

86.941

88.255

89.596

90.964

Onttrekking aan reserves

1.521

1.521

1.141

1.141

0

0

Bestemmingsreserve RECP

1.521

1.521

1.141

1.141

0

0

Resultaat

143.616

93.781

88.082

89.396

89.596

90.964

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan uit het dividend dat door het Havenbedrijf, Eneco, Evides, Schiphol en de BNG aan de gemeente als aandeelhouder wordt uitgekeerd . De financieringsbaten 2016 bestaan uit de bijdrage voor uittreding van Uniper in de deelneming Warmtebedrijf.

Lasten

De lasten bestaan enerzijds uit de kosten voor inhuur van juridisch, beleidsmatig en financieel advies voor het aangaan, beheer (bijvoorbeeld voor strategische of investeringsbeslissingen) en afstoten van deelnemingen.  
Anderzijds hebben de lasten betrekking op de interne omslagrente voor het gestorte aandelenkapitaal in deelnemingen.

Reserves

Aan de bestemmingsreserve RECP worden geen middelen toegevoegd.
De jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve Rotterdam Energy and Climate Programme (RECP) is ter dekking van een deel van de interne rentelasten van het product. Vanwege de verlaging van het interne rentepercentage van 4% naar 3%, dalen de interne rentelasten en is de onttrekking uit de reserve navenant lager. Hierdoor valt in 2016-2018 een deel van de reserve vrij ten bate van het algemeen beeld. Vanaf 2019 wordt de dekking van deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.

Toelichting meerjarig verloop

De lasten van het product Deelnemingen zijn verlaagd vanwege de lagere interne rente.
Het dividend van het Havenbedrijf is geïndexeerd. Dit verklaart de stijging van de baten.