Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Financiering

Totaal baten

-19.688

-23.532

-18.469

-17.791

-17.067

-16.749

Financieringsbaten

10

0

0

0

0

0

Overige baten

-19.698

-23.532

-18.469

-17.791

-17.067

-16.749

Totaal lasten

-75.383

-82.480

-42.772

-34.110

-27.288

-29.525

Programmalasten

-75.383

-82.480

-42.772

-34.110

-27.288

-29.525

Financieringslasten

60.191

57.182

64.557

72.807

77.601

72.920

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

163

212

716

716

716

716

Kapitaallasten

-136.490

-140.835

-108.956

-108.544

-106.516

-104.072

Overige programmalasten

753

961

911

911

911

911

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

55.695

58.948

24.303

16.319

10.221

12.776

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

2.122

0

Financieringsreserve

0

0

0

0

2.122

0

Toevoeging aan reserves

46.190

58.948

24.303

16.319

12.343

12.776

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

32.012

32.258

17.680

13.286

12.343

12.182

Financieringsreserve

14.178

26.690

6.624

3.033

0

594

Resultaat

9.506

0

0

0

0

0

Toelichting op de tabel
Baten

In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De doorberekende omslagrente is op concernniveau neutraal. De vergoede omslagrente (over reserves waarvoor dit is afgesproken) wordt zichtbaar als een baat bij die programma's/producten. In verband met het principe van de netto begroting is de tegenhanger een negatieve baat van dezelfde omvang op het product Financiering, deze wordt hier zichtbaar.

Lasten

De financieringslasten betreffen de rentelasten over extern aangetrokken kort- en langlopende geldleningen. Deze geldleningen zijn nodig voor de financiering van de gemeentelijke activa.
In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De doorberekende omslagrente is op concernniveau neutraal. De doorberekende omslagrente over de boekwaarde van de investeringen wordt zichtbaar als last bij de programma's/producten. In verband met het principe van de netto begroting is de tegenhanger een negatieve last van dezelfde omvang op het product Financiering. Deze post wordt zichtbaar onder de kapitaallasten.

Reserves

Het saldo van het product Financiering wordt geëgaliseerd met de Financieringsreserve. De Financieringsreserve vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. Jaarlijks wordt bekeken of de Financieringsreserve de gewenste omvang heeft. Eventuele extra toevoegingen of onttrekkingen lopen via het product Beheer algemene middelen.

Toelichting meerjarig verloop

De negatieve baten is de omslagrente die aan de Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt toegerekend. Deze reserve daalt in het meerjarig verloop en daarmee ook de omslagrente die hieraan wordt toegerekend.

De verwachte financieringslasten stijgen omdat er in latere jaren rekening wordt gehouden met een hogere rente.
De negatieve lasten hebben betrekking op de omslagrente die in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de investeringen, meerjarig daalt de boekwaarde van de investeringen en daarmee ook de omslagrente die hiervoor wordt toegerekend.

Onder de programmalasten staat de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen, uitgezonderd het IFR. De bespaarde rente komt in principe ten gunste van het IFR.  Voor een uitgebreide toelichting over deze systematiek zie het onderdeel rente in de paragraaf Financiering.