Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Lening- en garantieverstrekking

Totaal baten

32.651

29.059

23.968

18.940

15.624

12.825

Financieringsbaten

30.837

27.308

22.281

18.907

15.596

12.802

Opbrengsten derden

1.813

1.751

1.686

33

28

23

Totaal lasten

30.333

24.908

23.968

18.940

15.624

12.825

Programmalasten

30.333

24.908

23.968

18.940

15.624

12.825

Financieringslasten

351

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6

200

200

200

200

200

Kapitaallasten

29.976

24.708

19.974

16.963

14.016

11.586

Overige programmalasten

0

0

3.794

1.777

1.408

1.039

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

2.317

4.151

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

2.000

4.151

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

2.000

4.151

0

0

0

0

Resultaat

317

0

0

0

0

0

Toelichting op de tabel
Baten

De financieringsbaten zijn de baten op verstrekte leningen en garanties.
Opbrengsten derden bestaan uit de verwachte opbrengsten uit garantieprovisies.

Lasten

De programmalasten hebben betrekking op de interne toegerekende rente (omslagrente) en de lasten voor ingeschatte risico's.

Reserves

Het saldo van het product Leningen en garantieverstrekking wordt geëgaliseerd met de Kredietrisicoreserve. De reserve vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. Zolang deze reserve nog niet de gewenste omvang heeft, worden positieve saldo van dit product aan de Kredietrisicoreserve toegevoegd.

Toelichting meerjarig verloop

De verstrekte leningen en garanties nemen gedurende de planperiode af en daarmee ook de hiervoor begrote baten en lasten.