Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Verzekeringen

Totaal baten

4.102

5.289

5.168

5.168

5.168

5.168

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

3.320

5.289

5.168

5.168

5.168

5.168

Overige baten

782

0

0

0

0

0

Totaal lasten

5.648

7.858

7.530

7.530

7.530

7.530

Apparaatslasten

674

911

948

948

948

948

Inhuur

5

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

14

16

16

16

16

16

Personeel

656

895

932

932

932

932

Interne Lasten

-4.446

-4.122

-4.488

-4.488

-4.488

-4.488

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

342

366

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-4.788

-4.488

-4.488

-4.488

-4.488

-4.488

Programmalasten

9.420

11.070

11.071

11.071

11.071

11.071

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-588

48

48

48

48

48

Overige programmalasten

10.008

11.021

11.023

11.023

11.023

11.023

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-1.546

-2.569

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

Resultaat

-1.546

-2.569

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit de externe premie-inning van alle verzekeringssoorten (brand-, auto-, vaartuigen- Construction All Risk, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, kunst- en overige verzekeringen). Daarnaast zijn er ook opbrengsten uit de afhandeling van schades.

Lasten

De lasten van het product Verzekeringen betreffen, naast de personele lasten, voornamelijk programmalasten zoals betaling van premies, schade-uitkeringen, expertisekosten en overige kosten.
De interne lasten bestaan uit de (concern)overhead en de verrekeningen van de specifieke verzekeringen brand, auto, vaartuigen en Construction All Risk.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

In 2015 was sprake van een gunstig schadeverloop, waardoor het saldo incidenteel lager was.