Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Van Werk naar Werk

Totaal baten

995

1.721

317

317

317

317

Bijdragen rijk en mede-overheden

121

1.406

0

0

0

0

Opbrengsten derden

874

315

317

317

317

317

Totaal lasten

34.284

22.461

11.635

6.885

5.744

6.003

Apparaatslasten

32.181

21.062

10.686

6.336

5.320

5.578

Inhuur

-3

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

932

11

11

11

11

11

Personeel

31.251

21.051

10.675

6.325

5.309

5.567

Interne Lasten

259

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

259

0

0

0

0

0

Programmalasten

1.845

1.399

949

549

424

424

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.833

1.350

900

500

375

375

Overige programmalasten

12

49

49

49

49

49

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-33.289

-20.740

-11.318

-6.569

-5.427

-5.686

Onttrekking aan reserves

32.228

20.347

9.395

4.717

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

750

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

32.228

19.597

9.395

4.717

0

0

Toevoeging aan reserves

2.147

3.000

3.000

3.000

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

2.147

3.000

3.000

3.000

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-3.209

-3.393

-4.923

-4.852

-5.427

-5.686

Toelichting op de tabel
Baten

Herplaatsingskandidaten worden via het programma Van Werk Naar Werk c.q. het Concern Mobiliteitscentrum begeleid naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente. De opbrengsten derden betreffen vergoedingen die voor de herplaatsingskandidaten worden ontvangen van externe partijen.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten.

Reserves

Binnen het programma Van Werk Naar Werk heeft een herijking plaatsgevonden op basis van de ontwikkeling van het huidige bestand van herplaatsingskandidaten. De onttrekkingen aan de reserve Krimp (motie 31) verlopen conform het herijkte meerjarenbeeld tot en met 2018. Vanaf 2019 wordt niet meer gewerkt met de bestemmingsreserve Krimp en worden de structurele kosten voor herplaatsingskandidaten opgenomen in de begroting.

Toelichting meerjarig verloop

Herplaatsingskandidaten vanuit de krimpopgave Motie 31 worden begeleid naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente, waardoor de personele kosten en begeleidingskosten een dalend verloop laten zien. Tegenover deze kosten staat een meerjarige onttrekking aan de reserve Krimp in de periode tot en met 2018. Vanaf 2019 worden deze personeelslasten gedekt vanuit reguliere exploitatiebudgetten.

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord 2014 is de gemeente een  programma gestart voor de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit zal opnieuw leiden tot een krimp van de formatie. De ambitie is deze krimp zoveel mogelijk organisch te realiseren: door natuurlijk verloop in combinatie met strategische personeelsplanning. Voor de totale kosten die dit met zich meebrengt heeft het college een frictiekostenbudget van € 27 mln. beschikbaar gesteld (zie product Beheer algemene middelen, reserve Doorontwikkeling organisatie).  Voor 2016 wordt voorzien dat uit dit frictiekostenbudget € 750 besteed zal worden aan arrangementen en out of pocketkosten van transferkandidaten. Voor 2017 en verdere jaren geldt dat herplaatsingskandidaten die ontstaan ondanks de inzet op organisch veranderen, bij de eerste bestuursrapportage 2017 en de begroting 2018 in de begroting op het product van Werk naar Werk verwerkt worden. Dekking hiervoor komt dan eveneens uit het bovengenoemde frictiekostenbudget.