Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Belastingen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Onroerend Zaakbelasting

1.000

0

0

0

0

Voorziening Belastinggeschillen

1.011

0

0

0

0

Hondenbelasting

-100

0

0

0

0

Logiesbelasting

600

0

0

0

0

Roerende zaakbelasting

95

0

0

0

0

Dotatie Debiteuren

-4.050

0

0

0

0

Overig

-181

0

0

0

0

Totaal

-1.625

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Onroerend zaakbelasting (€ 1,0 mln)

De meeropbrengst onroerend zaakbelasting in 2016 ad € 1,0 mln is met name te verklaren door extra opvoer van objecten vanwege de vergelijking die gemaakt is tussen de basis administratie gebouwen (BAG) en de administratie waarde onroerende zaken (WOZ).

Voorziening belastinggeschillen (€ 1,0 mln)

De hogere baten betreffen een vrijval van de voorziening belastinggeschillen in 2016 ten bedrage van € 1,0 mln. De gemeente Rotterdam heeft recentelijk twee compromissen gesloten met belastingplichtigen met betrekking tot de precario belasting. Beiden compromissen blijven ruim binnen de getroffen voorzieningen. De vaststellingsovereenkomsten zijn ondertekend, waardoor deze twee dossiers zowel juridisch als financieel zijn afgewikkeld.

Hondenbelasting ( - € 100)

Een lagere opbrengst ad € 100 is in 2016 gerealiseerd voor de hondenbelasting vanwege een daling van het aantal geregistreerde hondenbezitters in Rotterdam.

Logiesbelasting (€ 600)

Voor deze collegeperiode geldt dat de logiesbelasting 4,5% van de kale overnachtingsprijs bedraagt. Gezien de heffingsgrondslag volgt de opbrengst direct de prijs- en bezettingsontwikkeling in de hotelbranche. De bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs is in 2016 ten opzichte van 2015 toegenomen en leidt tot een hogere opbrengst van € 600 in 2016.

Roerende zaakbelasting (€ 95)

De hogere opbrengst roerende zaakbelasting ad € 95 is te verklaren door extra opvoer van één groot object in 2016.

Dotatie debiteuren ( - € 4,1 mln)

Er is een eenmalige extra dotatie van € 4,1 mln noodzakelijk om het faillissement van één grote belastingplichtige volledig af te dekken in 2016.

Overige ( - € 181)

De programmakosten zijn in 2016 € 181 hoger dan begroot als gevolg van een aantal kleine posten.