Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Concernhuisvesting

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-6.046

-4.270

-3.919

-3.803

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) 

0

0

0

0

0

Aanpassing omslagrente

0

1.469

1.423

1.379

1.333

Actualisatie op onderdelen

0

-982

-917

-1.519

-931

Bestedingsanalyse

0

685

685

685

685

Lage lonen

-360

-720

-1.080

-1.440

-1.800

Totaal

-360

-5.594

-4.159

-4.814

-4.516

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 0 tot - €3.803)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) (€ 0)

De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt.

Aanpassing omslagrente (van € 0 tot € 1.333)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 1.469.256 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Actualisatie op onderdelen (van €0  tot -€ 931)

Binnen het product Concernhuisvesting heeft een actualisatie op onderdelen plaatsgevonden.

Overige actualisatie

Actualisatie Onderhoud  (gelabeld deel)

-165.000

0

Actualisatie interne rente

-117.965

-83.958

Actualisatie afschrijvingslasten

-31.430

-42.107

Actualisatie BOG II Vewery

0

9.203

Actualisatie kapitaallasten stelselwijziging

0

-940.092

Correctie afschrijving Zuiderparkweg

31.430

42.107

Actualisatie Kapitaallasten Zuiderparkweg

117.965

83.958

Actualisatie Onderhoud (niet gelabeld deel)

165.000

0

Totaal

0

-930.889

Bestedingsanalyse Inkoop (€ 685)

De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. In de begroting is van deze besparing meerjarig € 1,7 mln verwerkt in de programma’s en producten. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 685.

Lage lonen (van € 0 tot - € 1.800)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten
fsk 1-3. Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit programma Algemene middelen wordt € 360 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.