Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Totaal baten

2.687

3.705

2.955

4.713

4.713

4.713

Bijdragen rijk en mede-overheden

506

100

100

100

100

100

Dividenden

0

2.000

0

0

0

0

Financieringsbaten

20

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.153

1.605

2.855

4.613

4.613

4.613

Overige baten

8

0

0

0

0

0

Totaal lasten

9.962

12.631

30.698

30.342

29.654

29.764

Apparaatslasten

148.735

160.396

158.717

148.910

147.551

147.551

Inhuur

12.584

18.106

13.492

11.075

10.075

10.075

Overige apparaatslasten

3.585

3.514

4.742

5.145

5.162

5.162

Personeel

132.566

138.775

140.483

132.691

132.314

132.314

Interne Lasten

-192.712

-212.936

-193.465

-183.015

-183.165

-183.403

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-187.429

-201.508

-184.493

-174.044

-174.194

-174.432

Overige doorbelastingen

-5.283

-11.428

-8.972

-8.971

-8.971

-8.971

Programmalasten

53.939

65.172

65.445

64.446

65.268

65.616

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

37.163

49.725

43.217

42.891

43.067

43.062

Kapitaallasten

14.923

12.650

12.253

12.934

13.175

13.957

Overige programmalasten

1.853

2.797

9.941

8.587

8.991

8.562

Salarislasten WSW en WIW

0

0

35

35

35

35

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-7.275

-8.927

-27.742

-25.628

-24.940

-25.050

Onttrekking aan reserves

217

1.000

2.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

186

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

32

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

1.000

2.000

1.000

0

0

Toevoeging aan reserves

577

1.000

2.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

1.000

2.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

577

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.047

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

81

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Personeel gebieden

816

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsarchief

150

0

0

0

0

0

Resultaat

-6.588

-8.927

-27.742

-25.628

-24.940

-25.050

Toelichting op de tabel
Baten

De opbrengsten derden hebben betrekking op baten vanuit externe partijen, zoals de Veiligheidsregio, Bibliotheek e.d.

Lasten

De lasten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten. Dit betreft de inzet van personeel ten behoeve van de ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de overige organisatieonderdelen. De programmalasten betreffen ICT- en facilitair-gerelateerde kosten, waaronder concernbrede automatiseringskosten, licenties, kosten voor post en pakketten en schoonmaakcontracten. De lasten worden vanaf 2013 doorbelast naar alle beleidsproducten en zijn zichtbaar onder de concernbrede bedrijfsvoeringskosten. Met ingang van deze begroting is de doorbelastingssystematiek veranderd. Dit wordt toegelicht onder de kop Financiën, Uitgangspunten.

Reserves

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering:
De middelen van deze bestemmingsreserve (aangemaakt bij de kaderbrief) worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatiegestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek).

Toelichting meerjarig verloop

In de lasten is sprake van een daling van de personeelskosten tot en met 2018. Dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Hier staat een daling in de doorbelasting van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover.  
De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2018 betreft BRIM en zal in 2017 verschuiven naar interne baten zodra de definitieve interne opdrachten bekend zijn.