Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Concernhuisvesting

Totaal baten

3.638

2.519

2.496

2.496

2.496

2.497

Opbrengsten derden

3.590

2.478

2.496

2.496

2.496

2.497

Overige baten

49

41

0

0

0

0

Totaal lasten

6.273

12.423

11.285

11.296

11.963

11.421

Interne Lasten

-89.820

-83.365

-68.639

-59.658

-58.772

-58.888

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-100.412

-90.840

-75.235

-65.950

-64.787

-64.903

Overige doorbelastingen

10.593

7.475

6.596

6.293

6.015

6.015

Programmalasten

96.092

95.788

79.924

70.954

70.735

70.309

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

65.876

62.842

55.334

51.207

49.019

50.270

Kapitaallasten

23.066

23.397

22.012

21.269

20.982

20.382

Overige programmalasten

7.150

9.548

2.579

-1.523

734

-343

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-2.634

-9.904

-8.789

-8.800

-9.466

-8.925

Onttrekking aan reserves

378

390

269

269

269

269

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

378

390

269

269

269

269

Resultaat

-2.257

-9.514

-8.520

-8.531

-9.197

-8.655

Toelichting op de tabel
Baten

De opbrengsten derden hebben betrekking op de onderverhuring van gemeentelijke objecten aan derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

Lasten

Enerzijds bestaan de lasten van Concernhuisvesting uit inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaallasten, zoals rente en afschrijving. De lasten van Concernhuisvesting worden doorbelast naar alle beleidsproducten en beleidsprogramma’s en zijn zichtbaar onder de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.

Reserves

De bestemmingsreserve vastgoed heeft betrekking op een aantal specifieke objecten in de gebieden waarvoor in het verleden een bestemmingsreserve is gevormd.

Meerjarig verloop

De generieke doorbelasting is gebaseerd op basis van de 4 Mnds-cijfers. Een deel van de kosten is in het kader van wet en regelgeving (WMO) niet door te belasten aan de producten. Deze kosten zijn buiten de tarief berekening gehouden en leiden tot saldi. Daarnaast zijn voor de jaren 2017-2020 nog een aantal technische mutaties doorgevoerd die voortvloeien uit diverse verschuivingen binnen het product Concernhuisvesting en met andere producten. Op concernniveau zijn de verschuivingen saldoneutraal.