Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

2016

2017

2018

2019

2020

Technische mutaties

Bestedingsanalyse Inkoop

0

650

650

650

650

Lagere doorbelasting aan clusters a.g.v. bestedingsanalyse inkoop

0

-30

-30

-30

-30

Schulddienstverlening ambtenaren

41

41

41

41

41

Besteding bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-1.000

0

0

0

0

Overhead als gevolg van structurele uitbreiding  Zorg en Welzijn 

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

Overhead als gevolg van garantiebanen

-440

-880

-1.320

-1.760

-2.200

Aanpassing omslagrente

0

204

176

162

163

Bijdrage aan garantiebanen

308

574

839

467

733

Onderbesteding 2016

2.500

0

0

0

0

Overige technische correcties

1.335

41

961

1.338

1.339

Generieke Overhead

0

-12.537

-14.176

-13.529

-13.292

Totaal

694

-13.987

-14.909

-14.711

-14.646

Toelichting technische wijzigingen
Bestedingsanalyse Inkoop (€ 650)

In 2015 is opdracht gegeven om vanaf 2018 € 21 miljoen te besparen op inkoop. Voor 2016 is de inkoopbesparing van € 10 mln. meerjarig in de begroting verwerkt. Voor 2017 loopt de besparingsopdracht op met € 10 mln naar € 20 cumulatief. Daarom is begin 2017 een pakket van maatregelen vastgesteld en in de begroting verwerkt van € 8,7 mln. Nu wordt daar € 1,7 mln. aan toegevoegd op diverse programma’s en producten. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 650.

Lagere doorbelasting aan clusters a.g.v. bestedingsanalyse inkoop (- € 30)

De besparing als gevolg van de bestedingsanalyse betekent een lagere doorbelasting van kosten aan de clusters voor mobiele telefonie.

Schulddienstverlening ambtenaren (€ 41)

Binnen de Krediet Bank Rotterdam vindt, op basis van een collegebesluit, dienstverlening aan ambtenaren van het concern Rotterdam plaats. Om deze dienstverlening te bekostigen, wordt een budgetoverheveling van € 41 voorgesteld ten gunste van het product Armoede.

Besteding bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering (- € 1,0 mln)

Bij de voorjaarsnota 2016 is de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering gevormd waaraan bedragen zijn toegevoegd voor de jaren 2016 (1 mln.) , 2017 (2 mln.) en 2018 (1 mln.)
De verwachte meerjarige bestedingen en bijbehorende onttrekkingen aan deze reserve zijn nu in de begroting verwerkt.

Overhead als gevolg van uitbreiding Zorg en Welzijn (- € 2.050)

De gemeente Rotterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van Wet
Jeugdzorg, Participatiewet en WMO 2015.
Bij het programma Maatschappelijke Ondersteuning neemt formatie hiervoor met 150 fte toe. Dit leidt ook tot een toename van de benodigde ondersteuning.

Overhead als gevolg van garantiebanen (van - € 440 naar - € 2.200)

Als gevolg van het creëren van 40 fte 'garantiebanen' per jaar bij het product Werk zullen de kosten voor ondersteuning bij het programma Serviceorganisatie stijgen.

Aanpassing omslagrente (€ 204)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product betekent het lagere rentelasten van € 204.

Bijdrage aan garantiebanen (van € 308 naar € 733)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit het product  Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) wordt € 308 bijgedragen middels een afroming van de budgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Onderbesteding 2016 (€ 2,5 mln)

Vanwege de opgave te komen tot een kleinere en meer wendbare organisatie wordt gewerkt met een tijdelijke overmaat in (m.n. de loon-)budgetten om de veranderingen te faciliteren. In 2016 wordt hier minder gebruik van gemaakt dan begroot, waardoor de overmaat kan worden teruggebracht.

Overige technische mutaties (van € 1.335 naar € 1.339)

De overige mutaties betreffen budgettair neutrale verschuivingen van materiële en personele budgetten met andere producten.

Generieke overhead (- € 12.537)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting 2017.